6.2.6 Investeringskredieten

6.2.6.1 Overzicht van het verloop van de investeringskredieten

 Overzicht van het verloop van de investeringskredieten 

 dienstjaar 2017 

Cate-gorie num-mer

Omschrijving van de investeringsuitgaven

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Totaal krediet

Te besteden in 2017

Besteed in 2017 

Af te voeren krediet

Overschreden krediet

Nog te besteden per 31-12-2017

 1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 

c.bijdragen aan activa in eigendom van derden:

Diverse wegenprojecten derden (niet te activeren)

 diverse 

                    11.257.613

                  636.209,92

90.296,02

545.913,90

Bijdragen van derden

                       8.917.476-

                  636.209,92-

                    90.296,02-

                  545.913,90-

Bijdragen t.l.v. reserves/BDU

                       2.340.137-

                                    -  

 subtotaal  

                            -  

                          -  

                          -  

                           -  

                          -  

                       0,00-

 2. MATERIELE VASTE ACTIVA 

 a. Investeringen met een economisch nut: 

 Gronden en terreinen 

 Krediet v. strategische grondaankopen 

10-12-2001; 66

               27.200.000,00

                                    -  

                                    -  

 idem 

25-06-2007;50

               32.800.000,00

 idem 

NJN 2008

               35.000.000,00

            13.954.194,25

            13.954.194,25

 idem, verlaging krediet 

18-11-2013;64

               13.000.000,00-

 Strategisch grondbeleid(oud) 

begroting 2007

               15.000.000,00

 Verlaging krediet 

Jaarrekening 2016

               17.000.000,00-

 Verlaging krediet 

Jaarrekening 2017

               40.000.000,00-

 bijstelling nog beschikbare middelen 

Jaarrekening 2017

                  752.039,90-

 subtotaal  

          40.000.000,00

        13.954.194,25

                          -  

                           -  

                          -  

        13.202.154,35

 Beheergrondbank Laag Holland 

 14-2-2011;15 

                 5.000.000,00

               3.446.392,62

                                    -  

               3.658.948,57

 verkoop van grond 

                  212.555,95-

 subtotaal  

            5.000.000,00

          3.446.392,62

             212.555,95-

                           -  

                          -  

          3.658.948,57

 Investeringen in steunpunten B&U 

 1e wijz.2015 

                 5.540.000,00

               5.427.189,16

               2.409.078,96

               3.018.110,20

            5.540.000,00

          5.427.189,16

          2.409.078,96

          3.018.110,20

 Investering informatiecentrum SHIP 

 04-04-2016;3A 

                 1.000.000,00

               1.000.000,00

               1.000.000,00

                                    -  

 subtotaal  

            1.000.000,00

          1.000.000,00

          1.000.000,00

 b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut: 

 Grond-/weg-/waterbouwkundige werken: 

div. 

 Provinciale wegen en vaarwegen 

 diverse 

         1.340.429.914,00

          666.469.788,27

          159.988.041,64

                1.472.279,02

                                    -  

          505.009.467,61

div. 

 Provinciale wegen en vaarwegen 

 diverse 

            788.924.880,89-

          328.147.090,86-

            75.562.447,61-

          252.584.643,25-

 Ontvangen vergoedingen/verkoop grond 

 subtotaal 

        551.505.033,11

      338.322.697,41

        84.425.594,03

           1.472.279,02

                          -  

      252.424.824,36

 Vervangingsinvesteringen wegen (2012) 

 7-11-2011;79 

               37.340.000,00

               2.408.403,00

               1.845.089,00

                  563.314,00

 Vervangingsinvesteringen wegen (2013) 

 19-11-2012;89 

               14.360.000,00

               4.268.018,53

                  662.304,00

               3.605.714,53

 verlaging 2013 

 10-07-2017;39 

                    150.000,00-

 Vervangingsinvesteringen wegen (2014) 

 23-09-2013;53 

                 9.900.000,00

               2.257.597,86

               1.730.864,00

                  526.733,86

 ophoging 2014 

 10-07-2017;39 

                    650.000,00

 Vervangingsinvesteringen wegen (2015) 

 26-08-2014;75 

                 8.500.000,00

               4.011.361,00

                    79.593,00

               3.931.768,00

 Vervangingsinvesteringen wegen (2016) 

 9-11-2015;84 

                 9.291.005,00

               9.453.669,00

               1.521.650,00

               7.932.019,00

 ophoging 2016 

 6-11-2017;60 

                    200.000,00

 Vervangingsinvesteringen wegen (2017) 

 14-11-2016;74 

                 5.800.000,00

               6.200.000,00

               6.200.000,00

 ophoging 2017 

 10-07-2017;39 

                    400.000,00

 Vervangingsinvestering wegen (2018) 

 6-11-2017;60 

               18.260.000,00

            18.260.000,00

                  369.470,00

            17.890.530,00

 subtotaal 

        104.551.005,00

        46.859.049,39

          6.208.970,00

                           -  

                          -  

        40.650.079,39

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2012),(2013) 

 7-11-2011;79 

               27.390.000,00

                    69.072,00-

                    32.324,00

                  101.396,00-

 19-11-2012;89 

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2014) 

 23-09-2013;53 

               16.800.000,00

            13.367.983,00

                  497.909,00

            12.870.074,00

 ophoging 2014 

 29-05-2017;27 

                 4.500.000,00

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2015) 

 26-08-2014;75 

               34.400.000,00

            24.989.719,00

               3.596.394,00

            21.393.325,00

 verlaging 2015 

 6-11-2017;60 

                 8.000.000,00-

 verhoging 2015 

 LBW2017 

                    428.000,00

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2016) 

 9-11-2015;84 

               30.050.000,00

            29.615.397,00

                  522.266,00

            29.093.131,00

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2017) 

 14-11-2016;74 

               16.830.000,00

            18.479.299,31

                  283.385,00

            18.195.914,31

 Verhoging 

 10-07-2017;39 

                 2.640.000,00

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2018) 

 6-11-2017;60 

               19.540.000,00

            19.540.000,00

                                    -  

            19.540.000,00

 subtotaal 

        144.578.000,00

      105.923.326,31

          4.932.278,00

      100.991.048,31

 PMO-projecten: 

 Projecten Machinerichtlijnen 

 6-11-2017;60 

               11.800.000,00

            11.800.000,00

                  118.101,55

            11.681.898,45

 24-uurs centrale brugbediening 

 6-11-2017;60 

                 9.000.000,00

               9.000.000,00

               1.195.214,25

               7.804.785,75

 Vervangingsinvesteringen kunstwerken 

 6-11-2017;60 

               10.680.000,00

            10.680.000,00

               5.104.386,31

               5.575.613,69

 Zelfbediening Roskamsluis 

 6-11-2017;60 

                    427.000,00

                  427.000,00

                                    -  

                  427.000,00

 subtotaal 

          31.907.000,00

        31.907.000,00

          6.417.702,11

        25.489.297,89

 Groenprojecten: 

 Binnendoorvaartverb.Naardertrekvaart 

 Zomernota 2017 

                 9.757.156,00

               9.757.156,00

                  336.962,10

               9.420.193,90

 Natuurbrug Zeepoort 

 Zomernota 2017 

                 3.696.169,00

               3.696.169,00

               3.013.500,02

                  703.006,17

 Verkoop van grond 

                    20.337,19-

 Verbinden en ontsnipperen faunapassages 

 Zomernota 2017 

                    321.000,00

                  321.000,00

                  188.000,00

                  133.000,00

 subtotaal 

          13.774.325,00

        13.774.325,00

          3.518.124,93

        10.256.200,07

                          -  

  3. FINANCIELE VASTE ACTIVA 

 a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:  

 Life Science Fonds Amsterdam 

 16-03-2009;14 

                 2.000.000,00

                  328.108,36

                  319.712,98

                       8.395,38

 Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie 

 1e wijz.2010 

               85.000.000,00

            79.225.639,35

               1.225.000,00

            79.950.000,00

 idem, correctie over 2016 

               1.949.360,65-

 subtotaal 

          87.000.000,00

        79.553.747,71

             404.647,67-

                           -  

                          -  

        79.958.395,38

 Totaal 

984.855.363,11

640.167.921,85

108.294.544,41

0,00

529.649.058,52

 VJB = Voorjaarsbericht,  NJN = Najaarsbericht. 

6.2.6.2 Specificatie van het verloop van investeringskredieten

 G. Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2017 

 dienstjaar 2017 

 Nog te besteden/ ontvangen in 2017 

 Nog beschikbaar in volgende jaren 

 Totaal krediet 

Gactualiseerd PMI 2017-2021

 Rekening 2017 

 Afvoeren kredieten 

 Besluit P.S. 

 ingezette 

 Overschreden 

Num-

 OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK 

 nummer 

Nog te 

Nog te

 directe 

 dekkingsmiddelen 

 Niet meer tot 

 krediet 

 Nog 

 Nog 

mer

 begr.wijz. 

Investeringen

Bijdragen

besteden

ontvangen 

directe

directe

 uitgaven 

 bijdragen derden/ 

 besteding komend  

 / 

 te besteden 

 te ontvangen 

weg

krediet

bijdragen

uitgaven

bijdragen

 reserves/ BDU 

 krediet 

 nagekomen kosten 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 WEGEN 

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

200

 Trajectbenadering groot onderhoud N200a, gemeenten 

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Zandvoort en Bloemendaal 

20.0250

 19-05-2015;62 

1.900.000,00

250.000,00

                                   -  

0,00

                                       -  

              250.000,00

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

201

 N201 Corridor 

20.0001

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Grondaankopen 

 15-11-1999; 73 (pmi) 

11.344.505,00

                                                -  

                                   -  

                             -  

                          -  

 Grondaankopen 

 05-11-2001;75 (pmi) 

15.900.000,00

                                                -  

                                   -  

                             -  

                          -  

  Inrichting en opstarten projectorganisatie N201 

 05-11-2001;75 (pmi) 

2.544.925,00

                                                -  

                                   -  

                             -  

                          -  

 Aanvullend krediet voorbereiding N201 

 13-05-2002; 31 (pmi) 

1.550.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                             -  

                          -  

 Subtotaal N201 uit PMI (kapitaalslasten) 

31.339.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet bij Regio akkoord (UNA reserve) 

 13-01-2003;7 

81.500.000,00

                                                -  

                                   -  

                            -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet Realisatie Overeenkomst  (NCW 2005 EXINH) 

31.300.000,00

                                                -  

                                   -  

                            -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet Realisatie besluit (NCW 1-1-2005)  

 25-10-2004; 72 

424.800.000,00

31.386.366,22

              6.067.952,18

3.500.000,00

       1.960.000,00

                  3.032.599,83

                1.881.893,37

                28.353.766,39

               4.186.058,81

 Krediet Realisatie Besluit herleid naar reële raming prijspijl 2011 

 25-10-2004;72 

46.299.913,00

 Subtotaal krediet N201 bij Realisatie Besluit 

583.899.913,00

470.288.178,37

31.386.366,22

6.067.952,18

3.500.000,00

1.960.000,00

3.032.599,83

1.881.893,37

0,00

0,00

28.353.766,39

4.186.058,81

  Scopewijziging ongelijkvloerse kruising Zijdelweg 

 10-11-2008; 78 (pmi) 

20.000.000,00

12.667.000,00

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

                            -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Scopwizjiging N201 Amstelpassage Aquaduct 

 10-11-2008; 78 (pmi) 

21.100.000,00

7.100.000,00

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

                            -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Scopewijziging Verkeersveiligheid Legmeerdijk 

 8-11-2005 (pmi 2005) 

725.000,00

                                                -  

0,00

                                        -  

                                    -  

 Subtotaal scopewijzigingen N201 uit PMI 

41.825.000,00

19.767.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Totaal krediet Programma N201+  

657.064.343,00

490.055.178,37

31.386.366,22

6.067.952,18

3.500.000,00

1.960.000,00

3.032.599,83

1.881.893,37

0,00

0,00

28.353.766,39

4.186.058,81

 Terug ontvangen kosten  

 Dekking van het krediet  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage PNH uit voorbereidingskredieten 

31.339.430,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage PNH uit FINH (UNA) 

81.500.000,00

                                   -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                -  

                            -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage PNH uit EXINH 

31.300.000,00

                                   -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage PNH in scopewijziging Zijdelweg 

14.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage PNH in  scopewijziging Aquaduct Amstelpassage 

6.333.333,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Scopewijziging Verkeerveiligheid Legmeerdijk 

725.000,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Totale bijdrage Provincie Noord-Holland 

165.197.763,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdragen derden 

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage BONRoute 

31.772.191,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage RIJK MIRT 

177.606.000,00

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

                            -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage RIJK PPS faciliteit 

900.000,00

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

                            -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage Stadsregio Amsterdam 

116.011.339,37

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

                            -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

*

 Bijdrage gemeenten 

94.880.804,00

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

                            -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage uit het Infrastructuurfonds SADC 

2.817.688,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeenten voor scopewijzigingen 

26.762.932,00

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

                            -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage provincie Utrecht voor scopewijzigingen 

2.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

                            -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage private partijen 

15.300.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Rente over vooruitontvangen bijdragen 

23.815.394,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Totale bijdragen van derden 

491.866.348,37

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Overb naar vooruitontv. Bijdragen N201 

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Overb van vooruitontv. Bijdragen N201 

       1.960.000,00

                1.150.706,46

 Totaal  N201 incl terug te ontvangen kosten N201 

0,00

0,00

31.386.366,22

6.067.952,18

3.500.000,00

3.920.000,00

3.032.599,83

3.032.599,83

0,00

0,00

28.353.766,39

4.186.058,81

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Trajectbenadering grootonderhoud N201a 

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 N201-29 Cruquiusbrug A (traj.benadering) 

20.0239

 16-12-2013;78 

4.200.000,00

4.138.778,58

                                   -  

0,00

                          7.812,19

                   4.130.966,39

                                    -  

                                    -  

 N523-01 traj.ben gr onderh N523a-N236 

20.0240

 16-12-2013;78 

13.800.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-5.500.000,00

0,00

                                        -  

                                    -  

8.300.000,00

2.076.651,94

1.790.000,00

1.718.000,00

                  1.684.395,41

                      392.256,53

                                    -  

 Bijdrage Stadsregio  

6.380.000,00

                                                -  

4.661.357,00

                1.718.643,00

                                        -  

               2.942.714,00

 Bijdrage gemeente Haarlemmermeer 

170.000,00

                                                -  

170.000,00

                                        -  

                  170.000,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

23

 Westfriesiaweg 

20.0223

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 EXINH voorbereidingskrediet (2005-27515) 

 2005-27515) 

2.500.000,00

                                        -  

                                    -  

 PMI 2007 voordracht 38, voorbereiding MER 

 2007;38 

1.500.000,00

                                        -  

                                    -  

 PMI 2008 voordracht 40, voorbereiding PIP 

 2008;40 

2.500.000,00

                                        -  

                                    -  

 PMI 2008 voordracht 40, grondverwerving 

 2008;40 

5.000.000,00

                                        -  

                                    -  

 PMI 2009 voordracht 78; uitwerking voorl ontwerp (VO) 

 2009;78 

2.000.000,00

                                        -  

                                    -  

 PMI 2009 voordracht 34, onderzoek en communicatie 

 2009;34 

4.000.000,00

                                        -  

                                    -  

 PMI 2010 voordracht 35, uitwerking ontwerp naar VO+ 

 2010;35 

1.100.000,00

                                        -  

                                    -  

 1e begrotingswijziging 2011 (voordracht 24) 

 14-02-2011;24 

81.400.000,00

                                        -  

                                    -  

 Subtotaal (EXINH) 

100.000.000,00

                                        -  

                                    -  

 Kredietaanvraag N23-01 (2012) 

 12-11-2012;88 

321.770.000,00

                                        -  

                                    -  

 Kredietaanvraag N23-02  (2014) 

 10-11-2014;78 

2.150.000,00

                                        -  

                                    -  

 Kredietaanvraag N23-03 (2016) 

27-06-2016;35

580.000,00

                                        -  

                                    -  

 Kredietaanvraag N23-03 (2016) 

27-06-2016;35

1.778.205,00

                                        -  

                                    -  

0,00

0,00

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet N23 Westfrisiaweg 

426.278.205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                        -  

                                    -  

 EXIN-H N23-Westfriesiaweg 

 12-11-2012;88 

100.000.000,00

0,00

                                        -  

                                    -  

 Stelpost infra/normkosten 2011 tm 2017 

 12-11-2012;88 

53.000.000,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Stelpost infra/normkosten 2011 tm 2017 (Ontrekking) 

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 BDU middelen dekking N242 (vrijval) 

 12-11-2012;88 

25.560.000,00

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 BDU middelen dekking N242 (vrijval) (Ontrekking) 

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 BDU herziening reservering PVVP vr jrn 

 12-11-2012;88 

2.500.000,00

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Stelpost Infra B2012 (vrijval kap lst PMI) 

 12-11-2012;88 

12.500.000,00

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Stelpost Infra B2012 (vrijval kap lst PMI) (Ontrekking) 

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 BDU uit rentetoevoeging (periode 2009-2001) 

 12-11-2012;88 

2.400.000,00

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Nog te besteden uit TWINH wegen 

 12-11-2012;88 

7.500.000,00

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 TWINH projecten 

 12-11-2012;88 

20.500.000,00

                                                -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Activering restant dekking kap.Lasten PMI 

 12-11-2012;88 

                                                -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Activering BDU middelen na 2017 

 12-11-2012;88 

                                                -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bestemmingsreserve EXINH compartiment weginfrastructuur 

 10-11-2014;78 

1.375.000,00

                                                -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                        -  

                                    -  

 Kapitaallasten PNH 

 27-06-2016;35 

580.000,00

                                                -  

                                        -  

                                    -  

 Reserve fietsinfrastructuur 

 27-06-2016;35 

1.530.000,00

                                                -  

                                        -  

                                    -  

                                    -  

 Ontrekking kapitaallasten 

24.955.797,96

                                    -  

0,00

0,00

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage PNH totaal (7308308) 

227.445.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                       -  

                                     -  

                                -  

                            -  

                                        -  

                          -  

0,00

0,00

                                        -  

                                    -  

 Uitgaven Programma N23 Westfrisiaweg 

426.278.205,00

165.928.159,40

94.700,80

70.000.000,00

70.174.008,88

                                     -  

                95.754.150,52

                    94.700,80

 Uitgaven PNH (730834) 

426.278.205,00

0,00

166.022.860,20

0,00

0,00

0,00

                                       -  

                                     -  

         166.022.860,20

                                    -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage Rijk  

 12-11-2012;88 

46.600.000,00

0,00

11.600.000,00

                                     -  

                                        -  

            11.600.000,00

 Bijdrage Rijk (Ontrekking) (Onderdeel in de reserve) 

                                     -  

                                        -  

 Biijdragen gemeenten 

 12-11-2012;88 

82.550.000,00

0,00

24.492.861,43

                                     -  

                                        -  

            24.492.861,43

 Biijdrage HHRS Holl.Noorderkwartier 

 12-11-2012;88 

1.390.000,00

0,00

778.191,27

                   611.808,73

                                        -  

                  166.382,54

 Ontrekking bijdrage derden 

0,00

              44.596.337,19

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Koggeland 

 10-11-2014;78 

775.000,00

0,00

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Hoorn 

 27-06-2016;35 

248.205,00

248.205,00

                                        -  

                  248.205,00

 Opbrengst verkoop grond 

0,00

                      10.065,00

                                        -  

                    10.065,00-

 Bijdrage derden 

0,00

131.563.205,00

0,00

37.119.257,70

70.000.000,00

0,00

0,00

45.218.210,92

0,00

0,00

0,00

36.507.448,97

 Totaal N23 incl terug te ontvangen kosten N23 

426.278.205,00

359.008.205,00

166.022.860,20

37.119.257,70

70.000.000,00

0,00

70.174.008,88

-70.174.008,88

0,00

0,00

166.022.860,20

36.507.448,97

                                     -  

                                     -  

203

 N203 rec op/afrit N246-Lindenlaan 

20.0212

 13-05-2014;53 

7.600.000,00

                                                -  

                                   -  

0,00

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

 27-06-2016;35 

-850.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging krediet 

02-11-2016;77

750.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

7.500.000,00

389.692,49

                                   -  

290.000,00

0,00

                      289.380,23

                                     -  

                      100.312,26

                                    -  

 Bijdrage Gemeente Zaanstad  

310.000,00

                                                -  

310.000,00

                                     -  

                                        -  

                  310.000,00

 Bijdrage Stadsregio 

2.977.492,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 N203 / N513 GO Uitgeest-Castricum 

20.0248

 27-01-2015;14 

1.800.000,00

135.794,04

                                   -  

90.000,00

                        86.592,36

                                     -  

                        49.201,68

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

205

 Bermverharding N205, ged N232-Vijfhuizerweg 

20.0267

27-06-2016;35

450.000,00

                              450.000,00

                                   -  

350.000,00

                      347.371,63

                                     -  

                      102.628,37

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

207

 Verdubb. N207 gedeelte A4-N205 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0172

 10-11-2008; 78 

1.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 22-06-2009;34 

9.400.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 07-11-2011;78 

54.150.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

 19-05-2015;62 

-10.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-4.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet (onderhoud) 

27-06-2016;35

-7.200.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

43.350.000,00

11.190.217,40

                                   -  

1.200.000,00

820.000,00

                  1.198.892,22

                                     -  

                   9.991.325,18

                                    -  

 Terugontvangen kosten 

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gem.Haarlemmermeer 

600.000,00

                                                -  

207.000,00

                                     -  

                                        -  

                  207.000,00

 Bijdrage Rijkswaterstaat 

3.100.000,00

                                                -  

130.806,10

                   130.806,10

                                        -  

                               0,00

 Bijdrage RWS meerwerk 

566.435,38

566.435,38

                   566.435,38

                                    -  

 Bijdrage provincie Zuid-Holland 

350.000,00

                                                -  

11.285,00

                                     -  

                                        -  

                    11.285,00

 Bijdrage Stadsregio 

9.400.000,00

                                                -  

1.073.477,12

                                     -  

                                        -  

               1.073.477,12

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

208

 N208 Fietsverbinding langs N208 gem Haarlem/Bloemendaal 

20.0253

 03-11-2015;99 

1.750.000,00

1.478.414,35

                                   -  

130.000,00

60.000,00

                      170.768,38

                                     -  

                   1.307.645,97

                                    -  

 Bijdrage gemeente Bloemendaal 

100.000,00

                                                -  

100.000,00

                                     -  

                                        -  

                  100.000,00

 Bijdrage gemeente Haarlem 

62.500,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Heemstede  

12.500,00

                                                -  

12.500,00

                                     -  

                                        -  

                    12.500,00

 Bijdrage BDU  (programma kleine infrastructuur) 

175.000,00

                                                -  

175.000,00

                                     -  

                                        -  

                  175.000,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

231

 Trajectbenadering N231b, ged N201-N232 gem.Aalsmeer 

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0282

 07-11-2017;76 

1.200.000,00

                           1.200.000,00

175.000,00

                      149.157,00

                                     -  

                   1.050.843,00

                                    -  

 Bijdrage Vervoerregio Amsterdam 

506.538,00

506.538,00

                                     -  

                                        -  

                  506.538,00

 Bijdrage gemeente Amstelveem 

32.427,00

32.427,00

                                     -  

                                        -  

                    32.427,00

 Bijdrage gemeente Aalsmeer 

12.127,00

12.127,00

                                     -  

                                        -  

                    12.127,00

 Bijdrage gemeente Amsterdam 

49.269,00

49.269,00

                                     -  

                                        -  

                    49.269,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

232

 Trajectbenadering groot onderhoud N232a, gedeelte 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 bebouwde kom Haarlem-N205 

20.0268

27-06-2016;35

100.000,00

100.000,00

                                   -  

80.000,00

                        77.194,00

                                     -  

                        22.806,00

                                    -  

                                     -  

                                     -  

 R-net halte Badhoevedorp + maatregelen A9 

24.0001

 Voordracht 2014-04 

997.500,00

164.901,63

                                   -  

                                        10.000,00

0,00

                          8.312,62

                                     -  

              156.589,01

                                        -  

                                    -  

 dd 03-02-2014 

0,00

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Terugontvangen kosten 

0,00

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 EXIN-H: Haarlem-Zuidas/Amstelveen 

0,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage Stadsregio 

927.500,00

                                                -  

154.901,63

                        8.312,62

              146.589,01-

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Haarlemmermeer 

60.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Haarlem  

10.000,00

                                                -  

10.000,00

                                     -  

                 10.000,00-

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                     -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

235

 N235 doorstr./verk veiligheid N235/N247 

20.0214

 22-05-2012;52 

4.200.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Extra krediet  

 12-11-2012;90 

475.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Extra krediet  

 16-12-2013;78 

825.000,00

113.324,14

                                   -  

40.000,00

41.466,40

                                     -  

                        71.857,74

                                    -  

 Extra krediet  

 27-01-2015;14 

400.000,00

400.000,00

                                   -  

                                     -  

                      400.000,00

                                    -  

 Voorschot uit algemeen voorbereidingskrediet 

15-12-2016

270.000,00

270.000,00

                                   -  

                                     -  

                      270.000,00

                                    -  

 Bijdrage SRA; DGMo-bijdrage 

4.231.975,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N235 ged.Ilpendam / P'end 

20.0257

 03-11-2015;99 

27.550.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 23-05-2017;46 

-1.300.000,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

       26.250.000,00

                        22.631.986,87

                                   -  

12.600.000,00

9.100.000,00

12.616.509,00

                                     -  

                10.015.477,87

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage Rijk (Beter Benutten) 

 03-11-2015;99 

10.908.362,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing bijdrage Rijk (Beter Benutten) 

 23-05-2017-46 

-500.000,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

10.408.362,00

10.408.362,00

                                     -  

                                        -  

            10.408.362,00

 Bijdrage Stadsregio 

 03-11-2015;99 

8.310.359,00

                                                -  

6.310.359,00

                2.515.680,00

                                        -  

               3.794.679,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

236

 Reconstructie Loosdrechtdreef - Noordereind 

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 (Wegvak naar RONA norm) Voorbereidingskrediet 

20.0050

 21-06-2004;44 

600.000,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend voorb.krediet 

 22-06-2009;34 

650.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend voorb.krediet 

 23-09-2013;52 

1.550.000,00

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

                                       -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 13-05-2014;53 

3.800.000,00

1.322.008,29

                                   -  

2.630.000,00

                  1.322.008,29

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 02-11-2016;77 

1.400.000,00

1.400.000,00

                  1.353.372,55

                        46.627,45

                                    -  

 Verhoging krediet 

 23-05-2017;46 

500.000,00

500.000,00

                                       -  

                      500.000,00

                                    -  

 Bijdrage PMO en VIK (Geinbrug) 

4.000.000,00

                                                -  

4.000.000,00

                                       -  

                                        -  

               4.000.000,00

 Bijdrage SRA 

384.245,00

                                                -  

192.122,00

                   192.122,00

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Amsterdam 

55.000,00

55.000,00

                                        -  

                    55.000,00

 Bijdrage gemeente Weesp 

20.000,00

20.000,00

                                        -  

                    20.000,00

 Bijdrage Waternet 

7.600,00

                                                -  

                      7.600,00

                        7.600,00

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 N236 dp4 duurzaam veilig & vv Vechtbrug 

20.0232

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

 23-09-2013;52 

500.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

 13-05-2014;53 

14.900.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

 02-11-2016;77 

-455.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

14.945.000,00

10.621.781,68

                                   -  

3.990.000,00

                  4.137.467,54

                                     -  

                   6.484.314,14

                                    -  

 Bijdrage VIK (Vechtbrug) 

11.700.000,00

                                                -  

11.700.000,00

                                     -  

                                        -  

            11.700.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Faunapassage (ecol.verb.zone Naardermeer - 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Ankeveense Plassen), gemeente Wijdemeren 

20.0122

 28-06-2010;35 

16.600.000,00

4.449.900,38

                                   -  

190.000,00

                      147.723,50

                                     -  

                   4.302.176,88

                          -  

 Bijdragen derden 

7.415.000,00

                                                -  

3.558.476,40

                                     -  

                                        -  

               3.558.476,40

 Bijdragen EXINH (incl BIRK Min.Vrom) 

 26-06-2011;51 

5.400.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Reconstructie N236, deel 2: 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Gein Zuid-Verlengde Rijnkade gem A'dam en Weesp 

20.0236

 23-09-2013;52 

650.000,00

473.364,13

                                   -  

470.000,00

                      431.567,59

                                     -  

                        41.796,54

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 N236 rec N236 deel 6: Faunapassage -Noordereind 

20.0251

 19-05-2015;62 

1.500.000,00

1.459.032,40

                                   -  

80.000,00

                        81.124,12

                                     -  

                   1.377.908,28

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 N236 Trajectbenadering groot onderhoud Fr.Kampweg 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 (N236) en  N524, gem Gooise Meren en Hilversum 

20.0260

27-06-2016;35

260.000,00

37.130,22

                                   -  

10.000,00

                        14.364,96

                                     -  

                        22.765,26

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

239

 Herinrichting N239, ged Coppershorn-N240  gem Medemblik 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0215

 23-09-2013;52 

3.250.000,00

223.333,58

                                   -  

                        43.382,58

                                     -  

                      179.951,00

                                    -  

 Bijdragen derden  

230.000,00

                                                -  

45.000,00

                                     -  

                                        -  

                    45.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

240

 N240 herinrichting Kon. Emmaweg 

20.0152

 07-11-2011;78 

10.000.000,00

3.617.300,02

                                   -  

0,00

                              520,44

                                     -  

                   3.616.779,58

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 N240 krpt Droge Wijmersweg 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0216

 23-09-2013;52 

2.550.000,00

110.857,88

                                   -  

70.000,00

0,00

                        12.588,09

                                     -  

                        98.269,79

                                    -  

 Bijdrage Hoogheemraadschap 

129.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Medemblik 

108.600,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 N240 Trajectbenadering groot onderhoud N240a, 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 gedeelte De Haukes, gemeent Hollands Kroon 

20.0262

27-06-2016;35

100.000,00

                              100.000,00

                                   -  

70.000,00

                        69.981,47

                                     -  

                        30.018,53

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

241

 Herinrichting kruispunt N241-Langereis 

20.0164

 14-12-2009;87 

             6.600.000,00

2.632.473,64

                                   -  

3.670.000,00

2.632.473,64

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 19-05-2015;62 

             2.600.000,00

2.600.000,00

                                   -  

999.869,60

                                     -  

                   1.600.130,40

                                    -  

 Bijdrage Hoogheemraadschap 

                 500.000,00

                                                -  

500.000,00

                   103.305,79

                                        -  

                  396.694,21

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Herinrichting N241 gedeelte N242-N248  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0200

 28-06-2010;35 

             4.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

 12-11-2012;87 

           49.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet  

 16-12-2013;78 

             5.000.000,00-

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

       48.000.000,00

26.740.741,25

                                   -  

12.500.000,00

10.420.000,00

12.533.804,99

                                     -  

                14.206.936,26

                                    -  

 BijdrageTWINH 

           20.000.000,00

                                                -  

10.418.930,59

                                     -  

                                        -  

            10.418.930,59

 Bijdrage gemeente Schagen  

              2.511.000,00

                                                -  

2.511.000,00

                                     -  

                                        -  

               2.511.000,00

 Bijdrage gemeente Hollands Kroon 

                 365.000,00

                                                -  

365.000,00

                                     -  

                                        -  

                  365.000,00

 Bijdrage HHRS Hollands Noorderkwartier 

                 115.624,00

                                                -  

72.265,00

                                     -  

                                        -  

                    72.265,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

241

 Trajectbenadering N241b, ged N242-A7 

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0266

 23-05-2017;46 

6.100.000,00

5.615.045,91

                                   -  

870.000,00

                  1.072.747,26

                                     -  

                   4.542.298,65

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

242

 Aanleg fietstunnel (Tunnel Q) 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanpassen krediet  

20.0190

2.000.000,00

489.322,94

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                      489.322,94

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanleg weefvak N242 thv Nollencircuit gemeente Heerhugowaard 

20.0191

 14-12-2009;87 

1.900.000,00

9.350,19

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                           9.350,19

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Reconstructie Smuigelweg- Niedorper Verlaat 

20.0006

 25-04-2006; 32 

750.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhogen voorbereidingskrediet 

 08-05-2007; 38 

250.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhogen voorbereidingskrediet 

 13-5-2008; 40 

300.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Uitvoeringskrediet 

 14-12-2009;87 

29.200.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-7.500.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

23.000.000,00

85.402,86

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                        85.402,86

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Reconstructie N242, gedeelte N508-Westtangent  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0187

 14-12-2009;87 

1.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Uitvoeringskrediet 

 07-11-2011;78 

14.300.000,00

1.498.065,41

                                   -  

130.000,00

                      111.726,86

                                     -  

                   1.386.338,55

                                    -  

 Bijdrage gem.Heerhugowaard 

3.051.244,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gem Heerhugowaard extra opdrachten 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Broekhornpolder, gemeente Heerhugowaard 

20.0207

 28-06-2010;35 

12.000.000,00

2.948.276,26

                                   -  

180.000,00

0,00

                        96.051,02

                                     -  

                   2.852.225,24

                                    -  

 Ontvangen schade vergoeding 

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage derden 

7.000.000,00

                                                -  

6.991.622,00

                                     -  

                                        -  

               6.991.622,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 N242 rec Zuidtangent-N504 

20.0213

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

 23-09-2013;52 

2.900.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing kredieet 

27-06-2016;35

-900.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

2.000.000,00

132.581,54

                                   -  

20.000,00

0,00

                          2.511,21

                                     -  

                      130.070,33

                                    -  

 Bijdrage gemeente Heerhugowaard 

150.000,00

                                                -  

3.500,00

                                     -  

                                        -  

                       3.500,00

                                                -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanpassing N242, ged N504-Leijerdijk incl parallelweg 

                                                -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0252

 23-05-2017-46 

1.710.000,00

1.523.527,09

                                   -  

600.000,00

                      597.662,39

                                     -  

                      925.864,70

                                    -  

 Verhoging krediet 

 07-11-2017;76 

200.000,00

                              200.000,00

                                   -  

                                     -  

                      200.000,00

                                    -  

                                     -  

N242

 N242-12 rec oostelijke afrit N242-N243/4 

24.0009

 Statusrapport 345 

520.000,00

                              487.534,61

                                   -  

0,00

0,00

                      363.518,88

                                     -  

                      124.015,73

                                    -  

 Bijdrage EXINH 

520.000,00

                                                -  

                 487.534,61

                                     -  

                                        -  

                  487.534,61

                                     -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

243

 Herinrichting Noordervaart gem Schermer en Beemster 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0186

 28-06-2010;35 

6.200.000,00

3.377.752,20

                                   -  

                        30.832,42

                                     -  

                   3.346.919,78

                                    -  

 Bijdrage TWiNH 

2.000.000,00

                                                -  

                              0,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Trajectbenadering N243a gem Alkmaar, Beemster en Koggeland 

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0273

6.000.000,00

5.975.753,00

                                   -  

640.000,00

640.000,00

                      648.280,50

                                     -  

                   5.327.472,50

                                    -  

 Bijdrage TWINH; compartiment weginfrastructuur 

6.000.000,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

244

 N244 Verdubbeling ged A7-N247 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0194

 12-11-2012;90 

5.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

 23-09-2013;52 

4.700.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 krediet  

 13-05-2014;53 

32.800.000,00

14.789.656,53

                                   -  

7.400.000,00

6.310.000,00

                  7.425.848,96

                                     -  

                   7.386.349,89

                                    -  

 Bijdrage Rijk subsidie Beter Benutten 

1.239.000,00

                                                -  

10.330,00

                                     -  

                                        -  

                    10.330,00

 Bijdrage Stadsregio 

10.730.000,00

                                                -  

5.880.000,00

                4.850.000,00

                                        -  

               1.030.000,00

 Bijdrage gemeente Beemster 

1.000.000,00

                                                -  

1.000.000,00

                   500.000,00

                                        -  

                  500.000,00

 Bijdrageg gemeente Purmerend 

4.000.000,00

                                                -  

2.000.000,00

                   181.500,00

                                        -  

               1.818.500,00

 Bijdrage gemeente  Purmerend Leiding Stadsverwarming 

324.000,00

                                                -  

324.000,00

                   301.700,00

                                        -  

                    22.300,00

 Bijdrage Stadsverwarming 

538.146,00

                                                -  

538.146,00

                                        -  

                  538.146,00

 Bijdrage gemeente Edam-Volendam 

495.000,00

                                                -  

495.000,00

                   247.500,00

                                        -  

                  247.500,00

 Bijdrage gem.Edam-Volendam N247 3de aansluiting 

3.346.127,00

                                                -  

3.346.127,00

                                        -  

               3.346.127,00

 Bijdrage Hoogheemraadschap Holl.Noorderkwartier 

354.708,00

                                                -  

177.354,00

                   177.354,13

                                        -  

                               0,00-

 Bijdrage uit TWIN-H tunnel Oosterweg 

2.140.000,00

                                                -  

0,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Monnickendam verkoop perceel 

1,00

1,00

                                1,00

                                        -  

                                    -  

 Schadevergoeding veroorzaakt door derden 

22.542,32

22.542,32

                      22.542,32

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Trajectbenadering groot onderhoud N244a ged N242/N246 en N244/A8 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0254

 03-11-2015;99 

2.000.000,00

1.301.033,12

                                   -  

1.500.000,00

                  1.301.033,12

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

 02-11-2016;77 

4.600.000,00

                           4.600.000,00

                                   -  

                      220.198,03

                                     -  

                   4.379.801,97

                                    -  

 Verhoging krediet 

 07-11-2017;76 

900.000,00

                              900.000,00

                                   -  

                                     -  

                      900.000,00

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Trajectbenadering N244a: deel B, Kogerpolderbrug 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0269

 02-11-2016;77 

6.600.000,00

                           6.400.000,00

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                   6.400.000,00

                                    -  

 Verhoging krediet 

 07-11-2017;76 

5.500.000,00

                           5.500.000,00

                                   -  

                                     -  

                   5.500.000,00

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Trajectbenadering N244a: deel C, Beatrixbrug 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0272

 02-11-2016;77 

5.200.000,00

                           4.971.682,81

                                   -  

10.000,00

                        14.854,00

                                     -  

                   4.956.828,81

                                    -  

 Verhoging krediet 

 07-11-2017;76 

2.500.000,00

                           2.500.000,00

                                   -  

                                     -  

                   2.500.000,00

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Reconstr krpt N245-Nauertogt gem.Langedijk 

20.0199

 27-06-2011;51 

4.300.000,00

806.474,70

                                   -  

0,00

                              337,20

                                     -  

                      806.137,50

                                    -  

 Bijdrage gem.Langedijk 

3.300.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

245

 Trajectbenadering groot onderhoud N245a, gedeelte 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

  N245, gedeelte N508-N504, gem Alkmaar en Langedijk 

20.0259

27-06-2016;35

90.000,00

                                76.110,95

                                   -  

60.000,00

                        56.021,74

                                     -  

                        20.089,21

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

246

 Aanleg fietstunnel Kerkstraat gemeente Zaanstad 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorschotkrediet 

20.0171

 28-06-2010;35 

1.100.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

 08-11-2010;66 

4.200.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet  

 23-09-2013;52 

3.600.000,00

91.451,83

                                   -  

0,00

0,00

                          4.400,00

                                     -  

                        87.051,83

                                    -  

 Bijrdage BonRoute 

2.500.000,00

                                                -  

636.246,26

                                     -  

                                        -  

                  636.246,26

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

247

 N247+N235 Bereikbaarh Waterland: langetermijnmaatregelen 

20.0246

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

 13-05-2014;53 

2.500.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verlaging voorberedingskrediet 

27-06-2016;35

-1.250.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

1.250.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging voorbereidingskrediet 

27-06-2016;35

875.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging voorbereidingskrediet 

12-07-2016;52

800.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging voorbereidingskrediet 

02-11-2016;77

1.500.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

23-05-2017;46

40.300.000,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

44.725.000,00

41.586.434,16

                                   -  

1.680.000,00

1.200.000,00

1.699.603,61

                                     -  

                39.886.830,55

                                    -  

 Bijdrage gemeente Purmerend 

 13-05-2014;53 

150.000,00

                                                -  

150.000,00

                                     -  

                                        -  

                  150.000,00

 Bijdrage Edam/Volendam & Waterland 

 13-05-2014;53 

80.000,00

                                                -  

80.000,00

                                     -  

                                        -  

                    80.000,00

 Bijdrage stadsdeel Amsterdam-Noord 

 13-05-2014;53 

80.000,00

                                                -  

80.000,00

                                     -  

                                        -  

                    80.000,00

 Bijdrage Stadsregio  

 13-05-2014;53 

1.095.000,00

                                                -  

0,00

0,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage Stadsregio  

27-06-2016;35

375.000,00

                                                -  

                    72.500,00

                                     -  

                                        -  

                    72.500,00

 Bijdrage Stadregio 

12-07-2016;52

400.000,00

                                                -  

                 400.000,00

                                     -  

                                        -  

                  400.000,00

 Bijdrage Stadsregio  

02-11-2016;77

750.000,00

                                                -  

                 750.000,00

                                     -  

                                        -  

                  750.000,00

 Bijdrage Vervoerregio Amsterdam 

23-05-2017;46

16.432.500,00

            16.432.500,00

                   850.000,00

                                        -  

            15.582.500,00

 Bijdrage Rijk (Beter Benutten; reserv infrastructuur) 

23-05-2017;46

500.000,00

                 500.000,00

                                        -  

                  500.000,00

 Bijdrage gemeente Amsterdam 

23-05-2017;46

250.000,00

                 250.000,00

                                        -  

                  250.000,00

 Bijdrage gemeente Purmerend 

23-05-2017;46

250.000,00

                 250.000,00

                   250.000,00

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Edam-Volendam 

23-05-2017;46

100.000,00

                 100.000,00

                                        -  

                  100.000,00

 Bijdrage gemeente Waterland 

23-05-2017;46

100.000,00

                 100.000,00

                   100.000,00

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247 ged.A10-Edam 

20.0275

 02-11-2016:77 

250.000,00

                              250.000,00

                                   -  

250.000,00

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage Stadsregio 

125.000,00

                                                -  

                 125.000,00

                   125.000,00

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Praktijkproef fietspad Broek in Waterland/Monnickendam 

20.0274

 02-11-2016;77 

400.000,00

                              387.592,40

                                   -  

340.000,00

341.782,31

                        45.810,09

                                    -  

 Bijdrage Stadsregio 

200.000,00

                                                -  

                 200.000,00

                   148.619,00

                                        -  

                    51.381,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

248

 Vervangen Stolperophaalbrug, gemeente Zijpe, Voorbereidngskrediet 

20.0030

 26-06-2003; 57 

420.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging voorbereidingskrediet 

 10-11-2008; 78 

580.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet  

 28-06-2010;35 

16.600.000,00

                                                -  

                                   -  

0,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-1.500.000,00

0,00

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

16.100.000,00

1.568.568,91

                                   -  

630.000,00

641.164,00

                                     -  

                      927.404,91

                                    -  

0,00

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanleg parallelweg N245-N249, gem. Zijpe en Schagen, voorber.kred. 

20.0031

 26-06-2003; 57 

300.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging krediet 

 10-11-2008; 78 

350.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging krediet 

 23-09-2013;52 

7.650.000,00

                                                -  

                                   -  

0,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging krediet 

 13-05-2014;53 

850.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-1.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

8.150.000,00

                           2.091.075,57

                                   -  

430.000,00

436.731,53

                                     -  

                   1.654.344,04

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

417

 Herinrichting N417, gemeente Hilversum 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Herinrichting Utrechtseweg/rotonde Noodweg 

20.0184

 22-06-2009;34 

950.000,00

                                           0,00

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                   0,00

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 19-05-2015;62 

2.750.000,00

2.276.153,71

                                   -  

50.000,00

                        54.721,69

                                     -  

                   2.221.432,02

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 N417 Aanleg ecoduct (Zwaluwberg) te Hilversum 

20.0150

 12-11-2012;90 

5.200.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-700.000,00

0,00

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

4.500.000,00

365.089,36

                                   -  

0,00

0,00

                        41.403,65

                                     -  

                      323.685,71

                                    -  

 Bijdrage UNA 

3.700.000,00

                                                -  

220.000,36

                                     -  

                                        -  

                  220.000,36

 Bijdrage EXINH 

375.000,00

                                                -  

0,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Hilversum 

300.000,00

                                                -  

67.318,00

                                     -  

                                        -  

                    67.318,00

 Bijdrage Goois Natuurreservaat 

75.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

504

 Trajectbenadering N245a: ged. N504, ged N245-N242 

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0263

 23-05-2017;46 

3.565.000,00

3.507.161,28

                                   -  

310.000,00

                      311.736,76

                                     -  

                   3.195.424,52

                                    -  

 Bijdrage gemeente Langedijk 

355.000,00

                                                -  

                 355.000,00

                                     -  

                                        -  

                  355.000,00

 Bijdrage reserv Infrastructuur; progr Kleine Infrastructuur 

355.000,00

                 355.000,00

                                     -  

                                        -  

                  355.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

509

 Reconstructie brug Oosthuizen 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0076

 25-04-2006; 32 

2.400.000,00

803.171,69

                                   -  

810.000,00

803.171,69

                                     -  

                                   0,00

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 23-09-2013;52 

800.000,00

800.000,00

                                   -  

15.692,97

                                     -  

                      784.307,03

                                    -  

 Verhoging krediet 

 23-05-2017;46 

300.000,00

300.000,00

                                     -  

                      300.000,00

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster 

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet  

20.0278

 07-11-2017;76 

500.000,00

500.000,00

2.333,99

                                     -  

                      497.666,01

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

510

 Trajectbenadering groot onderhoud N510a, ged 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 bebouwde kom Alkmaar- bebouwde kom Bergen 

20.0261

27-06-2016;35

500.000,00

                              275.248,81

                                   -  

70.000,00

66.665,64

                                     -  

                      208.583,17

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

512

 Reconstructie Alkmaar- Egmond 

20.0061

 13-11-2006; 98 

4.750.000,00

                                                -  

                                   -  

0,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging krediet 

 22-05-2012;52 

3.100.000,00

1.577.593,16

                                   -  

0,00

                                     -  

                   1.577.593,16

                                    -  

 Bijdrag onderhoudskosten 

500.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdragen OV 

200.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                     -  

515

 Voorbereidingskrediet Julianabrug, Zaanstad 

20.0103

 18-11-2002; 86 

40.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Vervang.Julianabrug Zaanstad, uitvoeringskred. 

 08-05-2007; 38 

19.800.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging krediet 

 10-11-2008; 78 

2.060.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging krediet 

 14-12-2009;87 

2.100.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-1.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

23.000.000,00

356.901,37

                                   -  

                                       -  

                                     -  

              356.901,37

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

516

 Trajectbenadering groot onderhoud N516a gem Zaanstad en Oostzaan 

20.0245

 03-11-2015;99 

3.700.000,00

1.765.509,48

                                   -  

1.460.000,00

400.000,00

                  1.466.033,54

                                     -  

                      299.475,94

                                    -  

 Bijdrage gemeente Zaanstad 

275.000,00

0,00

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Zaanstad (VRI's) 

207.751,48

                 207.751,48

                   207.751,48

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Oostzaan (groot onderhoud) 

45.000,00

                    45.000,00

                      45.000,00

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Amsterdam (doorstrom.maatregelen) 

397.393,00

                 397.393,00

                   397.393,00

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

517

  Verl busbaan & aanl linksafstrook 

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0243

 23-05-2017;46 

3.400.000,00

2.990.228,86

                                   -  

160.000,00

                      186.937,03

                                     -  

                   2.803.291,83

                                    -  

 Vervoersregio Amsterdam 

1.835.231,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

518

 Trajectbenadering N518a 

0,00

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0258

 02-11-2016;77 

920.000,00

919.745,28

                                   -  

360.000,00

                      438.645,16

                                     -  

                      481.100,12

                                    -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

520

 Rec.krpt N520-Bennebroekerweg, gem Haarlemmermeer 

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0283

                  43.046,00

270.000,00

270.000,00

                                       -  

                                     -  

                      270.000,00

                                    -  

                                       -  

                                     -  

                                       -  

                                     -  

522

  Herinrichting Bankrasweg/Amstelslag 

20.0151

 14-12-2009;87 

25.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 03-11-2015;99 

110.000,00

15.734,05

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                 15.734,05

                                        -  

                                    -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0256

 03-11-2015;99 

3.750.000,00

2.475.215,97

                                   -  

470.000,00

                      853.938,70

                                     -  

                   1.621.277,27

                                    -  

 Verhoging krediet 

 23-05-2017;46 

23.250.000,00

23.250.000,00

                                     -  

                23.250.000,00

                                    -  

 EXIN-H weginfrastructuur 

1.630.000,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Vervoersregio Amsterdam 

5.300.000,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Gemeente Amstelveen 

1.650.000,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Gemeente Ouder-Amstel 

420.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

525

 Reconstructie aansl N525 op-/afritten A1 en Vredelaan 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0167

 08-11-2010;66 

5.100.000,00

10.590,45

                                   -  

90.000,00

180.000,00

10.590,45

                                     -  

                                   0,00-

                                    -  

 Voorschot uit algemeen voorbereidingskrediet 

15-11-2016

140.000,00

140.000,00

76.408,16

                                     -  

                        63.591,84

                                    -  

 Bijdrage IBP 

2.550.000,00

                                                -  

1.250.000,00

                   148.760,33

                                        -  

               1.101.239,67

 Bijdrage Hilverseum 

1.275.000,00

                                                -  

25.000,00

                                     -  

                                        -  

                    25.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

526

 Trajectbenadering groot onderhoud N526a gem Blaricum 

20.0255

 19-05-2015;62 

500.000,00

                              364.968,56

                                   -  

10.000,00

-17.564,70

                                     -  

                      382.533,26

                                    -  

 Bijdrage TWINH 

133.000,00

                                                -  

133.000,00

                                     -  

                                        -  

                  133.000,00

                                     -  

                                     -  

527

 Verbreding busbaan Tergooit tussen N527-busstation  

24.0003

 Statusrapport nr 323 

50.000,00

                                                -  

                                   -  

0,00

0,00

0,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verbeteren doorstroming OV Crailoseweg Huizen 

 Statusrapport nr 324 

430.000,00

                                38.310,50

                                   -  

723,00

                                     -  

                 37.587,50

                                        -  

                                    -  

 Bijdragen: 

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 EXIN-H: Hilversum-Crailoseweg 

430.000,00

                                                -  

                                   -  

0,00

                                        -  

                                    -  

 Reserve OV: verbreding busbaan tussen N527-busstation 

50.000,00

                                                -  

                    38.310,50

723,00

                 37.587,50-

                                        -  

                                    -  

 OV-haltevoorziening Stroomlijnen 

24.0002

 Statusrapport nr 272 

5.072.500,00

                           2.936.817,12

                                   -  

117.150,83

                   2.819.666,29

                                    -  

 Bijdragen: 

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 EXIN-H: Uitv.prog Haltevoorzieningen 

 voordracht 2013-46 

1.500.000,00

                                                -  

                                   -  

0,00

                                        -  

                                    -  

 Reserve OV: Halteprogramma stroomlijnnet 

 voordracht 2012-64 

3.572.500,00

                                                -  

              2.936.817,12

117.150,83

                                        -  

               2.819.666,29

                                                -  

                                   -  

0,00

                                        -  

                                    -  

HOV-01

 R-net Fietsparkeren 

24.0006

 Statusrapportnr 325 

1.232.389,00

                              774.206,80

                                   -  

0,00

0,00

5.000,00

                      769.206,80

                                    -  

 Bijdrage: 

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 SRA: BDU  & Beter Benutten 

990.760,00

                                                -  

                 714.839,50

5.000,00

                                        -  

                  709.839,50

 EXIN-H; prod.formule Rnet 

241.629,00

                                                -  

                    59.367,30

                                     -  

                                        -  

                    59.367,30

                                     -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

HOV-09

 Verkeersveiligheid Abdijtunnel 

20.0227

 19-11-2012;90 

8.400.000,00

2.076.626,29

                                   -  

1.770.000,00

                  1.764.482,68

                                     -  

                      312.143,61

                                    -  

 Bijdrage Stadsregio 

4.800.000,00

                                                -  

3.364.297,74

2.550.000,00

                                       -  

                3.349.971,73

                                        -  

                    14.326,01

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

K20

 Bouw fietsbrug Noordholl. Kanaal Geestmerambacht 

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0064

 26-06-2003; 57 

345.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Uitvoeringskrediet  

 08-05-2007; 38 

6.605.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 10-11-2008; 78 

1.100.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 27-06-2011;51 

400.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 07-11-2011;78 

400.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 23-09-2013;52 

600.000,00

318.324,34

                                   -  

0,00

-56.904,96

                                     -  

              375.229,30

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet 

 19-05-2015;62 

170.000,00

170.000,00

                                   -  

                                     -  

              170.000,00

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage gemeente Bergen fietspad 

600.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verbeteren kwetsbaarheid vlotbruggen NH-kanaal 

20.0265

27-06-2016;35

1.500.000,00

                           1.427.013,10

                                   -  

110.000,00

                      106.306,04

                                     -  

                   1.320.707,06

                                    -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

alg-06

 Investeringspr. Flankerende maatregelen OV NHN 

05.0021

 30-05-2005; 31 

7.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 22-06-2009;34 

3.800.000,00

                                                -  

                                   -  

                                                       -  

0,00

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 3-11-2009;87 

1.400.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 28-06-2010;35 

1.600.000,00

1.444.261,10

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                   1.444.261,10

                                    -  

 Bijdrage Stadsregio 

3.371.467,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                       -  

                           -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                           -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                           -  

                                        -  

                                    -  

alg-25

 Netwerkmanagement 

05.0208

10-11-2008;78

15.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                           -  

                                        -  

                                    -  

 Verlaging krediet 

1-4-2014;44

-1.400.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                           -  

                                        -  

                                    -  

13.600.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                           -  

                                        -  

                                    -  

 Aanvullend krediet (alg-39) 

05.0208

23-09-2013;52

950.000,00

950.000,00

                                   -  

                      950.000,00

                           -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging krediet  

19-05-2015;62

7.094.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                           -  

                                        -  

                                    -  

 Verlaging krediet 

27-6-2016;35

-675.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                           -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing krediet 

23-05-2017;46

-1.143.584,00

                                       -  

                           -  

                                        -  

                                    -  

19.825.416,00

2.984.296,75

                                   -  

0,00

0,00

                      225.139,93

                           -  

                   2.759.156,82

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                           -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage derden (Beter Benutten) 

19-05-2015;62

7.094.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Aframing bijdrage derden 

23-05-2017;46

-433.584,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

6.660.416,00

                                                -  

5.677.744,01

                                     -  

                                        -  

               5.677.744,01

                                     -  

Alg.25

 Verkeersmanagement: Blauwe Golf vervolg 

24.0010

 27-06-2016;35 

2.081.000,00

1.993.951,61

1.800.000,00

1.800.000,00

                      717.573,73

                                     -  

                   1.276.377,88

                                    -  

 23-05-2017;46 

220.000,00

220.000,00

                                     -  

                      220.000,00

                                    -  

 Beter Benutten vervolg 

2.085.000,00

1.997.951,61

0,00

                                     -  

                                        -  

               1.997.951,61

 Dekking uit app.kosten 

220.000,00

220.000,00

                                     -  

                                        -  

                  220.000,00

                                     -  

                                     -  

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

alg-40

 Netwerkbreed 

05.0210

1-4-2014;44

1.400.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging krediet 

27-6-2016;35

675.000,00

                                                -  

                                   -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Verhoging krediet 

23-05-2017;46

710.000,00

                                     -  

                                        -  

                                    -  

2.785.000,00

2.609.673,00

                                   -  

370.000,00

                        28.935,62

                                     -  

                   2.580.737,38

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Vaart in de Zaan 

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

alg-29

 Nieuwbouw Wilhelminasluis 

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0198

28-06-2010;35

2.000.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Uitvoeringskrediet 

07-11-2011;78

35.872.269,00

13.065.316,03

                                   -  

1.200.000,00

                  1.212.999,38

                                     -  

                11.852.316,65

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Zaanbrug 

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

20.0201

28-06-2010;35

1.250.000,00

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Uitvoeringskrediet 

07-11-2011;78

18.077.731,00

15.977.890,45

                                   -  

650.000,00

1.200.000,00

                      646.813,48

                                     -  

                15.331.076,97

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Bijdragen derden Vaart in de Zaan 

42.000.000,00

                                                -  

22.315.688,76

                                       -  

                3.809.715,06

                                        -  

            18.505.973,70

                                       -  

                                     -  

alg-37

 Toepassen SolaRoad op prov.fietspad 

20.0235

16-07-2012;61

1.500.000,00

35.414,30

                                   -  

0,00

                                       -  

                                     -  

                 35.414,30

                                        -  

                                    -  

 Bijdrage TNO 

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                                        -  

                                    -  

 Algemeen Voorbereidingskrediet 

 PS 15-06-98;39 

450.000,00

450.000,00

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                      450.000,00

                                    -  

 Verhoging voorbeidingskrediet 

 13-05-2002; 31 

1.050.000,00

1.050.000,00

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                   1.050.000,00

                                    -  

 Verhoging voorbeidingskrediet 

 22-11-2004;79 

6.000.000,00

6.000.000,00

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                   6.000.000,00

                                    -  

 Verhoging voorbeidingskrediet 

 22-06-2009;34 

2.500.000,00

2.500.000,00

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                   2.500.000,00

                                    -  

                                       -  

                                     -  

239

 Rotonde Medemblik (N240) 

20.0131

67.000,00

11.457,81

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                        11.457,81

                                    -  

239

 Trajectstudie N239 

20.0271

900.000,00

879.324,75

                                   -  

200.000,00

                      198.358,24

                                     -  

                      680.966,51

                                    -  

247

 Aanleg fietspad Oostzijde 

20.0163

269.000,00

10.901,00

                                   -  

                      258.099,00-

                                     -  

              269.000,00

                                        -  

                                    -  

506

 Trajectbenadering N506a 

20.0280

135.000,00

135.000,00

                              140,02

                                     -  

                      134.859,98

                                    -  

510

 Verbreden fietspaden gem. Alkmaar - Bergen 

20.0264

70.000,00

66.644,86

                                   -  

0,00

                          1.810,00

                                     -  

                        64.834,86

                                    -  

525

 Krpt Westerheide-Oude Postweeg 

20.0279

150.000,00

150.000,00

                              212,00

                                     -  

                      149.788,00

                                    -  

 Nog te verdelen kosten 

20.1000

8.268.000,00

6.738.769,75

                                   -  

                                       -  

                                     -  

                   6.738.769,75

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 Totaal voorbereidingskrediet 

9.859.000,00

0,00

7.992.098,17

0,00

200.000,00

-57.578,74

0,00

269.000,00

0,00

7.780.676,91

0,00

 Aankoop gronden 

 Grondaankopen  * 

20.9002

 4e wijziging 1994 

9.075.604,00

5.011.928,01

                                   -  

                              395,20-

                                     -  

                   5.012.323,21

                                    -  

 Verkoop gronden 

3.889.481,15

557.053,48

                                       -  

                        2.275,00-

                   3.889.481,15

                  559.328,48

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                          -  

-

 Rentebijschrijving kapitaalwerken 

20.9999

                                                -  

                                   -  

0,00

                                -  

                                        -  

                          -  

 Subtotaal ( in het PMI voorkomende kredieten) 

1.108.876.614,00

615.900.174,18

               515.728.525,07

      183.874.384,15

138.315.000,00

40.318.000,00

         138.950.975,07

         69.327.122,52

       1.472.279,02

                    -  

         445.307.645,67

      160.110.193,90

                                        -  

                                    -  

 Infrastructurele openbare vervoer projecten 

                                        -  

                                    -  

                                        -  

                                    -  

HOV 03

 HOV 't Gooi 

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

20.0276

 17-12-2014;2 

76.987.489,00

                        76.987.489,00

11.000.000,00

                  7.652.205,34

                69.335.283,66

                                    -  

 Verhoging krediet 

 23-05-2017;46 

400.000,00

                              400.000,00

                      400.000,00

                                    -  

 Krediet 

05.3500

 17-12-2014;2 

33.562.511,00

                        20.749.878,00

                      966.253,23

                19.783.624,77

                                    -  

 Bijdrage gemeente Hilversum 

2.500.000,00

              2.500.000,00

                1.250.000,00

                                        -  

               1.250.000,00

 Bijdrage gemeente Laren 

250.000,00

                 250.000,00

                      62.500,00

                                        -  

                  187.500,00

 Bijdrage gemeente Huizen 

750.000,00

                 750.000,00

                   187.500,00

                                        -  

                  562.500,00

 Bijdrage gemeente Eemnes 

750.000,00

                 750.000,00

                      62.500,00

                                        -  

                  687.500,00

 Reserve TWIN-H, OV/1.1 HOV in het Gooi 

61.100.000,00

            61.100.000,00

                                        -  

            61.100.000,00

 Reserve TWIN-H, GR/1.2 Ontsnipp & kwal.impuls  

1.000.000,00

              1.000.000,00

                                        -  

               1.000.000,00

 Reserve EXIN-H, OV middelen 

20.000.000,00

            20.000.000,00

                                        -  

            20.000.000,00

 Reserve Groen, inpassingsmaatregelen 

10.000.000,00

            10.000.000,00

                                        -  

            10.000.000,00

 Rijksbijdrage BDU, kleine infrastructuur  

3.000.000,00

              3.000.000,00

                                        -  

               3.000.000,00

 Rijksbijdrage AROV 

11.600.000,00

            11.600.000,00

                                        -  

            11.600.000,00

 , 

                                        -  

                                    -  

                                        -  

                                    -  

HOV-04

 HOV Velsen 

33.050.000,00

                           3.137.766,23

3.790.000,00

                  3.743.359,31

                      605.593,08-

                                    -  

 Verkoop grond etc 

                        7.534,60

                       7.534,60-

                                        -  

                                    -  

HOV-05

 HOV-05 HOV Fokkerweg-Schiphol Rijk 

20.0225

                                        -  

                                    -  

 Voorbereidingskrediet 

 23-09-2013;52 

2.000.000,00

                                                -  

                                        -  

                                    -  

 Krediet 

 01-11-2014;89 

24.350.000,00

                        17.500.982,41

7.950.000,00

                  7.684.344,53

                   9.816.637,88

                                    -  

 Verhoging krediet 

 19-05-2015;62 

405.300,00

                              405.300,00

                      405.300,00

                                    -  

 Verhoging krediet 

 23-05-2017;46 

2.600.000,00

                           2.600.000,00

                   2.600.000,00

                                    -  

 Bijdrage Vervoersregio Amsterdam 

4.570.706,71

                                                -  

              4.570.706,71

                4.665.290,49

                                        -  

                    94.583,78-

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

HOV-07

 HOV Aalsmeer -knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) 

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

 gem Haarl'meer, Aalsmeer en Uithoorn 

20.0270

27-06-2016;35

29.099.000,00

                        28.959.847,56

                                   -  

990.000,00

                      990.904,16

                27.968.943,40

                                    -  

 Bijdrage Stadsregio Amsterdam 

20.573.000,00

                                                -  

            20.573.000,00

                                        -  

            20.573.000,00

 Bijdrage gemeente Uithoorn 

4.624.000,00

                                                -  

              4.624.000,00

                                        -  

               4.624.000,00

 Bijdrage gemeente Haarlemmermeer 

810.000,00

                                                -  

                 810.000,00

                                        -  

                  810.000,00

 Bijdrage gemeente Uithoorn 

200.000,00

                                                -  

                 200.000,00

                                        -  

                  200.000,00

 Bijdrage EXIN-H; compartiment Weginfrastructuur 

1.875.000,00

                                                -  

              1.875.000,00

                                        -  

               1.875.000,00

 Bijdrage EXIN-H; compartiment Openbaar Vervoer 

670.000,00

                                                -  

                 670.000,00

                                        -  

                  670.000,00

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                                    -  

                                                -  

                                   -  

                             -  

                          -  

 Subtotaal (infastructurele openb.vervoer projecten) 

231.553.300,00

173.024.706,71

150.741.263,20

144.272.706,71

22.740.000,00

1.980.000,00

21.037.066,57

6.235.325,09

0,00

0,00

129.704.196,63

166.789.381,62

                                                -  

                                   -  

                                        -  

                          -  

 TOTAAL  

1.340.429.914,00

788.924.880,89

666.469.788,27

328.147.090,86

161.055.000,00

42.298.000,00

159.988.041,64

75.562.447,61

1.472.279,02

0,00

575.011.842,30

326.899.575,52

551.505.033,11

338.322.697,41

118.757.000,00

84.425.594,03

1.472.279,02

248.112.266,78

Samenvatting investeringen:

Uitgaven

Inkomsten

Investeringen wegen en vaarwegen  

86.781.432,93

28.339.469,49

 Bijdrage van derden, verkoop gronden e.d. 

Investeringen N201 

3.032.599,83

1.881.893,37

Onttrekking vooruitontv.bedr N201

0,00

Investeringen N23

70.174.008,88

45.218.210,92

Totaal bijlage 6.2.4.

159.988.041,64

75.439.573,78

Bijdragen reserves i.v.m. BBV als 

afschrijving verantwoord:

  Reserve OV: N527 verbreding busbaan

723,00

 Reserve OV: Halteprogramma stroomlijnen 

117.150,83

 BDU/BB: R-net fietsparkeren 

5.000,00

0,00

Totaal

159.988.041,64

75.562.447,61

6.2.6.3 Specificatie kredieten PMO wegen

6.2.6.3 Specificatie kredieten PMO Wegen

VERVANGINGSINVESTERINGEN WEGEN

Kredieten 2012:

omschrijving

krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

N502b-01 GO 9,20-11,24 incl. N503

nvt*

                             2.951.343

                                     -  

N232b-01 GO km 23,33 - 25,4, en km 29,4 - 33,15

nvt*

                             5.232.611

                                     -  

N244b-01 GO km 12,3 - 20,3

nvt*

                             4.665.633

                                     -  

N248b-01 GO km 3,55-18,70

nvt*

                             5.997.180

                                     -  

N249a-01 GO km 0,00-12,6

nvt*

                             5.080.261

                                     -  

N517a-01 GO km 0,05-1,83

nvt*

                                703.818

                                     -  

N207a/b-02 vervangen duikers bijdrage PMI

nvt*

                             2.203.881

                                     -  

N235a-01 GO km 0,03-8,1 incl busbaan

nvt*

                             4.160.726

                                -726

N240a-01 GO km 7,0-10,0

nvt*

                                            -  

                                     -  

N241b-02 vervanging kunstwerk bijdrage aan PMI

nvt*

                                200.000

                                     -  

N245b-01 GO km 29,3-35,9

nvt*

                                790.299

                                     -  

N417a-01 GO km 8,9-10,8

nvt*

                                449.115

                                     -  

N509a-01 GO km 2,0-7,3

nvt*

                             2.447.377

                                     -  

N235a-01 GO km 0,03-8,1 incl busbaan fase 2

nvt*

                                     -  

                                            -  

                      1.845.815

Totaal kredieten 2012

   37.340.000

 zie kredieten 2013** 

                  34.882.244

               1.845.089

Kredieten 2013:

omschrijving

krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

N520a-01 GO km 0,05-5,17

nvt*

1.915.038

0

N511a-01 GO km 0,05 - 2,50

nvt*

1.039.793

0

N201b-02 GO km 35,9-40,43

nvt*

888.722

0

N232c-01 overdracht aan Amstelveen

nvt*

650.105

0

N236a-01 vervanging verhardingen

nvt*

1.513.127

545.410

N241a-01 bijdrage PMI

nvt*

0

0

N248a-01 bijdrage PMI

nvt*

1.753.032

116.894

N512a-01

nvt*

1.220.979

0

N521a-01 GO km 0,00-2,43

nvt*

1.261.182

0

Totaal kredieten 2013

   14.210.000

10.241.978

662.304

Kredieten 2014:

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

N206a-01 GO km 36,09-37,00

            850.000

                                767.316

                                     -  

N239b-01 GO 

         1.650.000

                             1.295.239

                              8.189

N244c-02 Bijdrage aan PMI

         6.000.000

                             6.024.741

                           -24.741

N516a-02 vervangen KW 25b16

         2.050.000

                                205.106

                      1.747.416

Totaal kredieten 2014

   10.550.000

                    8.292.402

               1.730.864

Kredieten 2015:

omschrijving

 Krediet PMO 

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

N200a-02 vervangen verharding Zeeweg

         3.000.000

                             2.988.491

                              1.392

N203c-04 vervangen km 54,8-60,48

         1.500.000

                             1.386.838

                            72.161

N302a-03 vervanging wegconstructie km 39,3 - 48,73

         4.000.000

                                113.311

                              6.040

Totaal kredieten 2015

     8.500.000

                    4.488.640

                    79.593

Kredieten 2016:

omschrijving

 Krediet PMO 

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

N205b-03

            670.000

                                     -  

                                          60

                         431.403

N242Ld-01

            350.000

                                     -  

                                  29.970

                         180.858

N243a-03

            700.000

                                     -  

                                            -  

                                     -  

N302a-01

         1.071.005

                                     -  

                                     -  

N506a-02

         2.000.000

                                     -  

                                     -  

N507a-02

         2.000.000

                                     -  

                                     -  

N236a-02

         2.700.000

                                     7.981

                         909.389

Totaal kredieten 2016

     9.491.005

                           -  

                         38.011

               1.521.650

Kredieten 2017:

omschrijving

 Krediet PMO 

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

N240b-01

         5.200.000

                                            -  

                                     -  

N520b-02

         1.000.000

                                     -  

Totaal kredieten 2017

     6.200.000

                                -  

                           -  

Kredieten 2018:

omschrijving

 Krediet PMO 

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

N231b-01

         2.510.000

                         347.370

N243a-04

         8.700.000

                                     -  

N247a-06

         1.450.000

                                     -  

N240c-01

         2.000.000

                                     -  

N247b-02

         3.600.000

                            22.100

Totaal kredieten 2018

   18.260.000

                  369.470

               6.208.971

* In de jaren tot 2014 werd een totaalkrediet aangevraagd dat verder niet werd opgedeeld naar onderliggende projecten.

Vanaf 2014 worden kredieten per project aangevraagd waardoor tevens de besteding per project inzichtelijk wordt.

6.2.6.4 Specificatie kredieten PMO vaarwegen

6.2.6.4 Specificatie kredieten PMO Vaarwegen

VERVANGINGSINVESTERINGEN VAARWEGEN

Kredieten 2011 t/m 2013 oevers

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013

€ 27.390.000

                           27.459.072

                     32.324

Ruimte krediet 2011 t/m 2013 oevers

  27.390.000

                   27.459.072

               32.324

Kredieten 2015: oevers

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

K20N-c-01 NHK vervanging oevers Noord km 65,45-68,0

€ 5.800.000

€ 110.066

€ 2.083.075

K4/5/6-c vervanging vwv 19

€ 4.500.000

€ 159.641

€ 11.005

K2/K3 vervangingen vwv 15

€ 11.700.000

€ 672.760

€ 1.388.810

Totaal kredieten 2015 oevers

  22.000.000

                       942.467

          3.482.890

Kredieten 2016: oevers

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

K4/5/6c vaarwegvak 20

€ 14.250.000

€ 0

€ 327.153

Totaal kredieten 2016 oevers

  14.250.000

                                -  

             327.153

kredieten 2017

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

K4/5/6a vaarwegvak 18

€ 7.300.000

€ 0

€ 61.597

K7/8 vaarwegvak 21

€ 5.730.000

€ 40.369

K20/10/09a-01 vaarwegvak 6

€ 840.000

0

€ 0

Totaal kredieten 2017

  13.870.000

             101.966

kredieten 2018 oevers

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

K20a-01 vaarwegvak 5

€ 2.040.000

€ 0

€ 0

K20/10/09b-01 vaarwegvak 7

€ 2.800.000

€ 0

Totaal kredieten 2018

   4.840.000

                                -  

                      -  

Totaal kredieten oevers

                   28.401.539

           3.944.333

Kredieten 2014: kunstwerken

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03

zie B-01

N203 Brug Krommenie B-01 vervangen 19D04

€ 11.200.000

€ 7.354.393

€ 217.924

K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 vervanging

€ 10.100.000

€ 577.625

€ 279.985

Totaal kredieten 2014

  21.300.000

                    7.932.018

             497.909

Kredieten 2015: kunstwerken

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

K19w Cruquiusbrug A verv best. En aanbru

€ 4.400.000

€ 509.728

€ 113.504

Totaal kredieten 2015

   4.400.000

             113.504

Kredieten 2016: kunstwerken

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

K09 Beatrixbrug 19D19

€ 9.300.000

€ 104.602

€ 0

K17 Brug Ouderkerk

€ 6.500.000

€ 330.000

€ 195.113

Totaal kredieten 2016

  15.800.000

       -  

                       434.602

             195.113

kredieten 2017: kunstwerken

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

K20m Kogerpolderbrug-03

€ 3.100.000

€ 295.347

€ 0

K20N KVVS Kolkwand

€ 1.200.000

€ 181.419

K20N Stolperbasculebrug

€ 600.000

€ 0

Totaal kredieten 2017

   4.900.000

                       295.347

             181.419

kredieten 2018 kunstwerken

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2017

Realisatie 2017

N248b Schagerbrug A 14G14

€ 4.600.000

€ 0

K1 Zijperbrug 14D30

€ 4.600.000

€ 0

N248b Waardbrug 14G11

€ 5.500.000

€ 0

Totaal kredieten 2018

€ 14.700.000

€ 0

€ 0

Totaal kredieten kunstwerken

              987.945

Totaal kredieten Vaarwegen

           4.932.278