6.2.8   Staat van het verloop van de reserves (art. 54)

 Staat van het verloop van de reserves (Bbv. artikel 54) 

 dienstjaar 2017 

Naam van de reserve 

Saldo aan het begin van het dienstjaar 2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2017

Schriftelijk aangegane verplichtingen jegens derden aan het einde van 2017

Bestuurlijk geoormerkte reserveringen aan het einde van 2017

Toevoegingen wegens bestemming

Toevoegingen ten laste van andere reserves

Onttrekkingen wegens bestemming

Onttrekking harde verplichtingen naar voorzieningen

Onttrekkingen wegens vrijval/overheveling van middelen

 2 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 Algemene reserves 

 Algemene reserve 

         101.979.318,19

           92.895.955,62

              61.179.050,00

                           -  

             133.696.223,81

           18.521.372,00

 Totaal algemene reserves (a) 

        101.979.318,19

          92.895.955,62

                                               -  

             61.179.050,00

                           -  

                              -  

            133.696.223,81

                           -  

          18.521.372,00

 Bestemmingsreserves 

 Reserve UNA 

             1.759.730,88

                       5.800,00-

                 1.765.530,88

             1.765.530,88

 Reserve EXINH 

         109.422.117,06

                1.012.298,25

            633.251,00

           34.640.624,95

               73.135.942,86

              16.500,00

           73.119.442,86

 Reserve TWINH 

         269.141.817,33

                500.000,00

                   266.919,94-

          7.297.974,00

           82.582.150,55

             180.028.612,72

9.136,58

         180.019.476,14

 Reserve Actieprogramma 2010 

           26.781.772,97

             2.874.195,54

                   732.001,94

            249.973,00

               28.673.993,57

           28.673.993,57

 Reserve Groen 

           67.554.363,83

           15.399.565,73

                8.811.436,89

          3.374.374,80

                317.000,00

               70.451.117,87

                1.384,25

           70.449.733,62

 Reserve ILG 

             4.524.632,79

                   208.152,80

          3.750.195,20

                566.284,79

                                  -  

                              -  

 Reserve Vervanging ICT 

             2.534.449,35

                887.000,00

                2.166.647,58

                 1.254.801,77

             1.254.801,77

 Reserve organisatieverandering 

             2.497.137,65

                   969.137,28

                 1.528.000,37

                2.045,00

             1.525.955,37

 Reserve bedrijfsvoering 

             3.102.843,79

             1.961.786,00

                                               -  

                   971.370,80

                 4.093.258,99

              29.430,00

             4.063.828,99

 Reserve GO-Gelden 

             4.059.310,00

                   452.986,35

                 3.606.323,65

             3.606.323,65

 Reserve Openbaarvervoer projecten 

           42.494.977,96

             3.711.651,06

                1.466.997,04

            482.315,00

             1.200.000,00

               43.057.316,98

           43.057.316,98

 Reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen 

           20.161.472,42

             2.500.000,00

                                 -  

           22.661.472,42

                                  -  

                              -  

 Reserve Fietsinfrastructuur 

           12.877.684,00

           16.133.971,95

                   695.634,33

            241.980,00

             3.166.364,00

               24.907.677,62

           24.907.677,62

 Reserve Westfrisiaweg N23 

                          0,00

           14.260.000,00

           14.260.000,00

                                  -  

                              -  

 Reserve OLV Greenpoort 

           11.291.150,00

               11.291.150,00

           11.291.150,00

 Reserve Zuidas en Zeepoort 

           31.679.681,00

             9.257.000,00

               40.936.681,00

           40.936.681,00

 Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen  

             8.976.872,00

             3.750.000,00

                1.304.683,87

               11.422.188,13

           11.422.188,13

 Reserve Huisvesting 

           17.120.009,29

                1.112.273,00

               16.007.736,29

           16.007.736,29

 Reserve de Groene Uitweg 

           12.283.680,58

           36.413.882,57

                1.056.190,03

            739.720,00

             9.757.156,22

               37.144.496,90

           37.144.496,90

 Reserve Cofinanciering Waddenzee 

             3.600.392,00

                911.000,00

                     59.865,40

            245.070,60

                 4.206.456,00

             4.206.456,00

 Reserve Waterrecreatie 

             3.731.669,72

             1.680.981,00

                   116.653,64

                 5.295.997,08

             5.295.997,08

 Reserve Herstructurering bedrijfsterreinen 

             1.803.842,00

             3.500.000,00

                   247.548,70

              37.000,00

                 5.019.293,30

             5.019.293,30

 Reserve Cofinanciering Europese projecten 

             6.380.202,65

                1.695.083,40

            985.481,00

                 3.699.638,25

             3.699.638,25

 Reserve Water als Economische Drager (WED) 

             1.079.625,00

             1.000.000,00

                     91.916,00

            208.084,00

                              -  

                 1.779.625,00

             1.779.625,00

 Reserve Werkgelegenheid en Economie 

           13.145.702,12

             6.596.470,02

                   873.544,10

            528.297,00

                140.000,00

               18.200.331,04

           18.200.331,04

 Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zee 

             1.401.863,00

                 1.401.863,00

             1.401.863,00

 Reserve Europese projecten Landbouwsubsidies 

             9.719.478,00

                500.000,00

                   912.026,06

                 9.307.451,94

             9.307.451,94

 Reserve ontwikkeling havencomplexen 

             5.446.553,00

             1.611.961,00

                700.000,00

                 6.358.514,00

             6.358.514,00

 Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburg monumentenfonds) 

             3.570.885,26

             6.388.744,00

                   433.399,00-

            158.524,80

               10.234.503,46

                   400,00

           10.234.103,46

 Reserve Stedelijke vernieuwing 

             2.204.897,64

                   245.112,00-

                 2.450.009,64

             2.450.009,64

 Reserve Kwal.fonds Bloemendalerpolder 

             4.839.539,50

                500.000,00

                 5.339.539,50

             5.339.539,50

 Reserve Tijdelijk beheer gronden 

                              -  

                                  -  

                              -  

 Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol 

           10.000.000,00

               10.000.000,00

           10.000.000,00

 Reserve dekking kap.lasten groenprojecten 

                              -  

                            13.072.272,22

               13.072.272,22

           13.072.272,22

 Reserve dekking kap.lasten wegeninvesteringen 

                              -  

                            39.956.910,20

               39.956.910,20

           39.956.910,20

 Reserve dekking kap.lasten OV investeringen 

                              -  

                            96.815.728,91

               96.815.728,91

           96.815.728,91

 Reserve dekking kap.lasten vaarwegen investeringen 

                              -  

                            23.789.472,42

               23.789.472,42

           23.789.472,42

 Reserve Innovatieprojecten Solaroad 

             2.700.000,00

                   140.000,00

                 2.560.000,00

             2.560.000,00

 Reserve Infrastructuur 

           62.752.654,12

           46.243.631,74

                7.256.526,04

        10.384.838,12

           20.447.734,36

               70.907.187,34

            423.456,20

           70.483.731,14

Reseve Bodemsanering

           18.043.971,00

                1.008.048,44

               17.035.922,56

           17.035.922,56

 Totaal bestemmingsreserves 

        780.641.006,91

        194.625.811,61

                         173.634.383,75

             32.409.791,00

       29.317.078,52

        190.438.787,29

            896.735.545,46

            482.352,03

        896.253.193,43

 Totaal reserves(a + b) 

        882.620.325,10

        287.521.767,23

                         173.634.383,75

             93.588.841,00

       29.317.078,52

        190.438.787,29

         1.030.431.769,27

            482.352,03

        914.774.565,43

Algemene reserve

Verslag van de Algemene Reserve

2017

Saldo per 1 januari 2017

101.979.318,19

Storting resultaat 2016

    44.180.955,62

Stortingen 2017

Begroting 2017

EBW 2017 Storting KB2017, De kop werkt

4.800.000,00

KB2018-Verdeling saldo 2017 over 2018 en 2019

39.204.000,00

LBW2017, stort.uitgestelde intenties 2017

4.711.000,00

Totaal stortingen inclusief resultaat 2017

92.895.955,62

Onttrekkingen 2017

EBW2017, ontrekking.UI 2017

-3.963.000,00

EBW2017, ontrekking.UI 2017

-2.269.000,00

KB2017, ontr.nieuw beleid KB2017

-8.378.000,00

KB2017, ontr.neg.resultaat KB2017

-3.057.169,00

ZN 2017, onttrekking Agr.Natuur- en Landschapsbeheer

-426.887,00

ZN 2017, onttrekking Pilotprojecten weidevogels

-150.000,00

ZN 2017, onttrekking Aanpak Groen Kapitaal

-431.271,00

ZN 2017, onttrekking Reserve Groen

-547.780,00

ZN 2017, onttrekking Reserve Actieprogramma 2010

-2.316.354,00

ZN 2017,onttrekking voor Reserve Bodemsanering

-14.065.589,00

KB2018-Vrij besteedbaar deel rekeningresultaat 2016

-25.574.000,00

Totaal onttrekkingen

-61.179.050,00

Saldo per 31 december 2017 (excl.rekeningsresultaat 2017)

133.696.223,81

Algemene reserve

De Algemene Reserve vormt een buffer voor financiële tegenvallers van een omvang die niet uit de algemene dekkingsmiddelen is op te vangen.
In artikel 4,  lid 1, van de Verordening financieel beheer Noord-Holland 2011 is bepaald dat de omvang van de Algemene reserve, tenminste 25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen bedraagt, met een minimum gelijk aan het saldo van het netto risicobedrag dat voor het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft.
De structurele algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de uitkering uit het provinciefonds, de opcenten motorrijtuigenbelasting, het renteresultaat en de dividenduitkeringen.
De omvang van de structurele algemene dekkingsmiddelen per ultimo 2017 bedraagt € 322,04 miljoen; 25% hiervan is € 80,51 miljoen.
De omvang van de berekende risico's is € 47,98 miljoen voor het komende jaar en € 92,29 voor 4 jaar.
Op basis hiervan kan afgeleid worden dat de minimale omvang van de Algemene reserve € 80,51 miljoen moet zijn.
Op het saldo van € 133,69 miljoen rusten verplichtingen welke onder andere uit de Kaderbrief 2018 en de Laatste Begrotingswijziging 2017 voortkomen.

Totaal gaat dit om een bedrag van € 51,54 miljoen. Hierdoor bedraagt het vrij besteedbare deel van de Algemene reserve € 81,85 miljoen.

Bestemmingsreserves