Beeld jaarrekening

Pagina

Omschrijving beeld

Fotograaf

Foto portal

 Stadsrand 

 Bas Beentjes 

Home/ Startpagina

 Schapen met huizen 

 Bas Beentjes 

Inleiding

 Wolkenlucht en meertje 

 Kenneth Stamp 

Jaarverslag

Programmarekening in een oogopslag

 Werk aan de weg 

 Bas Beentjes 

Programmaverantwoording

Openbaar bestuur

 GS 

 Bas Beentjes 

Bereikbaarheid

 OV-knooppunt 

 Bas Beentjes 

Water

 Boot aan oever 

 Ruud Karstens 

Milieu

 Zonnepanelen op daken 

 Bas Beentjes 

Ruimte

 Molen met boer 

 Bas Beentjes 

Groen

 Wolkenlucht en meertje 

 Kenneth Stamp 

Cultuur en Welzijn

 Selfie tijdens bevrijdingsfestival 

 Martijn Beekman 

Financiën

 Mannen in pakken 

 Bas Beentjes 

Paragrafen

Inleiding

 Excelscherm 

 Bas Beentjes 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 Haven 

 Ruud Karstens 

Onderhoud kapitaalgoederen

 Provinciehuis 

 Bas Beentjes 

Financiering

 Mensen in de bouw 

 Bas Beentjes 

Bedrijfsvoering

 Houtplein 

 Bas Beentjes 

Verbonden partijen

 Was aan de lijn 

 Bas Beentjes 

Grondbeleid

 Bloemenveld met elektriciteitsmast 

 Bas Beentjes 

Provinciale heffingen

 Provinciale weg in de regen 

 Bas Beentjes 

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Totaaloverzicht per programma van baten en lasten

 Koeien en woningbouw 

 Bas Beentjes 

Specificatie algemene dekkingsmiddelen

 Werk op het land 

 Bas Beentjes 

Overzicht van de aanwending van het bedrag van onvoorzien (art. 28b)

 Kassen voor huizen 

 Bas Beentjes 

Vennootschapsbelasting

 Kassen voor huizen 

 Bas Beentjes 

Specificatie van incidentele en structurele baten en lasten (art. 28c)

 Werk aan de weg 

 Bas Beentjes 

Toelichting op uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (art. 28d)

 Statenzaal 

 Bart Homburg 

Balans en toelichting

Balans

 Weegschaal 

 Deen van Meer 

Drempelbedrag schatkistbankieren

 Steiger in tegenlicht 

 Bas Beentjes 

Toelichting op de balans

 Man leest krant 

 Bas Beentjes 

Gehanteerde verdeelsleutels en waarderingsgrondslagen (art. 51)

 Provinciehuis 

 Bas Beentjes 

Specificaties met toelichtingen (art. 51 e.v.)

 Winkelstraat 

 Bas Beentjes 

Staat van het verloop van de overlopende passiva (art. 52a)

 Fietsers op de dijk 

 Bas Beentjes 

Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (art. 34, 35 en 52)

 Zout-steunpunt 

 Marisa Beretta 

Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 36)

 Zeehaven IJmuiden 

 Ruud Karstens 

Investeringskredieten

 Werklui in oranje jassen 

 Bas Beentjes 

Staat van verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen (art. 36)

 Zwaan 

 Bas Beentjes 

Staat van het verloop van de reserves (art. 54)

 Fietsende meisjes 

 Bas Beentjes 

Staat van het verloop van de voorzieningen

 Weiland met sloot 

 Bas Beentjes 

Staat van gewaarborgde leningen en andere garantieverplichtingen (art. 57)

 2 vrouwen in koffietentje 

 Bas Beentjes 

Overige specificaties en toelichting

Afrekeningsverschillen voorgaande dienstjaren

 Bloemenveiling Aalsmeer 

 Bas Beentjes 

EMU-saldo

 Trein langs provinciale weg 

 Bas Beentjes 

Overzicht van specifieke uitkeringen (Art. 58)

Inleiding

 Stoomgemaal Halfweg 

 Ingrid Kooiker 

SiSa-tabel

 Boer met paarden 

 Bas Beentjes 

Toelichting bij de SiSa-verantwoordingsbijlage

 Ochtendlucht met boerderij 

 Bas Beentjes 

Bijlagen

Bestuur en directie

 Naambordje Remkes 

 Bart Homburg 

Noord-Holland in feiten en cijfers

 Hand en rekenmachine 

 Bas Beentjes 

Waar zijn we te bereiken

 Dreefkantoor 

 Bas Beentjes 

Lijst van Gemeenten

 Verkeersbord 

 Merlin Daleman 

Bronvermelding

 Koe 

 Merlin Daleman