Doelenboom

Maatschappelijk doel

Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.

Beleidsdoelen

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.

Noord-Holland is een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren. De provincie kent een grote verscheidenheid aan natuurgebieden en landschappen die een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Omdat veel natuurgebieden en open landschappen op korte afstand van de steden en de dorpen liggen, leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsmilieu voor bewoners en bedrijven. Veel natuur in Noord-Holland maakt deel uit van het Europese stelsel van Natura 2000 gebieden, zoals de duinen, het Naardermeer en de Vechtplassen, de veenweidegebieden ten noorden van Amsterdam en de grote wateren van de Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer.
De biodiversiteit staat echter onder druk omdat natuurgebieden te klein of te versnipperd zijn geworden, of te lijden hebben van vermesting door stikstofuitstoot of verdroging. Het realiseren, beschermen en beheren van een robuust en hoogwaardig Natuurnetwerk Nederland vormt de ruggengraat van het provinciale groenbeleid. We beperken ons hier echter niet toe. Het Natuurnetwerk Nederland beslaat ongeveer 20% van het Noord-Hollands grondgebied. Daarbuiten, in gebieden met andere hoofdfuncties zoals landbouw, water, infrastructuur en stedelijk gebied, is echter ook natuur aanwezig én staat de biodiversiteit onder grote druk. Ook in deze gebieden proberen wij een groene, gezonde leefomgeving te waarborgen, onder andere door middel van de aanpak Groen Kapitaal.
De doelstellingen uit dit begrotingsprogramma zijn gevisualiseerd in onderstaande infographic, 'Groen in één oogopslag'. Deze infographic geeft een goed beeld van de inspanningen van de provincie op dit beleidsterrein.

Er is in 2017 veel gebeurd binnen het programma Groen. Een zestal zaken lichten wij hieronder kort toe:

1. Op 6 december 2017 hebben 21 organisaties hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie voortdurend met elkaar te maken hebben. De kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte is al jaren onvoldoende. De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren het initiatief genomen tot deze forse kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap, water, recreatie en toerisme en de leefomgeving voor de Oostelijke Vechtplassen om zo de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. Betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers hebben geconcludeerd dat het beste door samenwerking aan concrete oplossingen gewerkt kan worden. Na een intensief proces is er een gezamenlijke aanpak van de problemen in het gebied opgesteld. Deze aanpak heeft geleid tot het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
De Oostelijke Vechtplassen worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar – door een verbetering van de waterkwaliteit - recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Het is het begin van een groot aantal projecten die het gebied in Noord-Holland en Utrecht in 10 jaar klaar moeten maken voor de toekomst. De ondertekenaars investeren ruim 77 miljoen euro in het gebied.

2. Natura 2000 herstelprogramma. Noord-Holland kent vele mooie en bijzondere natuurgebieden. Veel van deze gebieden zijn aangewezen als internationaal beschermde Natura 2000 gebieden en voor deze gebieden staat de provincie Noord-Holland aan de lat voor het behoud en herstel van de unieke en waardevolle natuur. Om dit proces te borgen heeft de provincie een programma ingericht waarbinnen met alle grote Noord-Hollandse, en een aantal kleinere, terreinbeheerders wordt samengewerkt aan een belangrijke kwaliteitsimpuls van de natuur in deze gebieden. Onderdeel van de maatregelen in deze kwaliteitsimpuls zijn het verwijderen van gebiedsvreemde soorten, het herstellen van dynamiek in een deel van het duin (door onder andere plaggen en het selectief verwijderen van stuiken en bomen), verbetering van de waterkwaliteit en het verwijderen van ongewenste begroeiing en voeding (stikstof). De afgelopen jaren zijn de eerste projecten hieruit uitgevoerd, maar gezien de benodigde zorgvuldige voorbereiding is in 2017 de uitvoering echt goed op gang gekomen. PWN heeft bijvoorbeeld het cluster net achter het Wet in het Nationaal Park Zuid Kennemerland aangepakt door delen te plaggen, open zand te creëren en bosschages en specifieke bomen te verwijderen. Hierdoor is er weer een gevarieerd en robuust duinlandschap ontstaan. De komende jaren zullen we gezamenlijk verder vorm geven aan de uitvoering en de effecten van de maatregelen en de staat van de natuur monitoren.
3. In 2017 is de film 'De Wilde Stad' gemaakt. De provincie Noord-Holland heeft deze film gesponsord. Door samen met de makers van de film op te trekken wil de provincie jongeren laten zien hoe mooi natuur in je eigen omgeving is. Bij de film is ook een gratis educatiepakket ontwikkeld over natuur voor scholen, om zo leerlingen meer te leren over natuur en biodiversiteit. Het educatiepakket wordt gratis aangeboden aan scholen in Noord-Holland. Het pakket bevat korte clips die zijn samengesteld uit de 100-en uren hoogwaardig ‘De Wilde Stad’ filmmateriaal. Doel is dat leerlingen hun kennis vergroten over natuur, biodiversiteit en de interactie van natuur en mensen. Deze kennis passen ze toe in praktische opdrachten. De kinderpremière van 'De Wilde Stad' was op 24 januari 2018.
Meer informatie over de film en het gratis educatiepakket staat op www.dewildestad.nl. Dit initiatief maakt deel uit van Groen Kapitaal. Groen Kapitaal is het natuur platform van de Provincie Noord-Holland. Groen Kapitaal stimuleert natuur en innovatie. Meer natuur bevordert de biodiversiteit (meer soorten dieren en planten) en is van grote waarde voor de samenleving: het maakt Noord-Holland een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en recreëren.
4. Op 15 september 2017 is De Natuurbrug Zeepoort 2017 geopend. De natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen draagt bij aan het leefklimaat van de inwoners van de verstedelijkte regio. Om deze natuur te versterken worden drie natuurbruggen aangelegd die gezamenlijk meer dan 7000 hectare uniek natuurgebied verbinden. Het gaat om de natuurbruggen Zandpoort, Duinpoort en Zeepoort. Door de bruggen krijgen planten en dieren, zoals ree, wezel, hazelworm, zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en allerlei vlindersoorten een groter aaneengesloten leefgebied en meer mogelijkheden om zich voort te planten en te verspreiden. De natuurbrug Zeepoort, over de Zeeweg te Bloemendaal, is door de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Bloemendaal, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN en Staatsbosbeheer aangelegd. De brug heeft alleen een natuurfunctie; mensen kunnen er geen gebruik van maken. Bij het ontwerp van de Zeepoort is veel rekening gehouden met inpassing in het landschap/beeldkwaliteit en sociale veiligheid voor fietsers en wandelaars. Ook is veel rekening gehouden met verkeersveiligheid.
Natuurbrug De Zandpoort is in 2013 gereedgekomen en de Duinpoort over het spoor tussen Haarlem en Zandvoort is in 2018 gereed.
5. Balans natuur en recreatie binnen het Natuurnetwerk Nederland. De druk op de natuur in onze provincie is groot en daarom is het nodig dat we deze zo goed mogelijk beschermen. Diezelfde natuur is ook de plek om te ontspannen en te recreëren. De uitdaging is om natuur en recreatie in goede balans naast elkaar te laten bestaan. In 2017 zijn wij het project 'Balans natuur en recreatie binnen het Natuurnetwerk Nederland' gestart. Wij werken aan verduidelijking van ons beschermingsregime, waarbij wij zowel recht doen aan natuurbehoud als aan recreatie. Dit doen wij door de Wezenlijke Waarden en Kenmerken (WKW) binnen de NNN specifieker te beschrijven en artikel 19 van de PRV aan te passen. Wij doen dit door samen te werken met experts, beheerders en andere betrokkenen. Het uitgangspunt blijft om de natuur bescherming te bieden waar nodig en ruimte te geven waar mogelijk. De juridische, ecologische maar ook recreatieve aspecten komen samen waardoor dit een voorloper is van de nieuwe manier van werken in de geest van de omgevingsvisie.
6. Noord-Holland werkt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen de begrenzing van het NNN vindt nog op circa 1800 hectare agrarisch natuurbeheer plaats. Deze vorm van natuurbeheer is tijdelijk van aard, terwijl het NNN een duurzame ecologische structuur moet worden. De provincie is een verkenningsjaar gestart onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider, om samen met de agrarische collectieven en de natuurbeherende organisaties, te verkennen op welke wijze hiermee kan worden omgegaan. In werkbijeenkomsten zijn partijen aan de slag gegaan om de knelpunten af te pellen, de belangen te duiden, onderzoeksvragen te formuleren en te zoeken naar oplossingen. Het verkenningsjaar is gericht op het creëren van een gezamenlijke basis tussen alle betrokken organisaties om tot overeenstemming te komen over duurzaam natuurbeheer in het NNN, bij voorkeur vast te leggen in een akkoord tussen alle betrokken partijen.
In 2018 start de procedure voor aanpassing van de PRV. Het is de bedoeling dat per 01-01-2019 de aanpassing van kracht kan zijn.
Het laatste nieuws op het gebied van natuur vindt u hier