5.1 Totaaloverzicht per programma van baten en lasten

Baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves (x 1.000 euro)

LASTEN

BATEN

SALDO

Nr

Programma

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Saldo rekening

1

Openbaar Bestuur

22.911

28.009

23.184

243

97

120

23.064

2

Bereikbaarheid

179.282

201.476

158.218

8.658

68.775

77.115

81.104

3

Water

4.964

13.236

11.139

835

3.015

1.028

10.110

4

Milieu

22.233

30.247

28.014

4.770

5.306

7.894

20.120

5

Ruimte

28.969

51.190

56.867

18.667

32.937

26.947

29.921

6

Groen

90.656

77.628

65.901

10.049

6.538

5.837

60.064

7

Cultuur en Welzijn

13.289

10.661

7.493

30

35

7.458

8

Financiën

69.606

42.621

39.697

386.349

413.812

415.508

-375.811

Saldo van baten en lasten

431.910

455.068

390.514

429.571

530.510

534.483

-143.969

Toelichting op tabel baten en lasten per programma

De analyse van verschillen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke baten en lasten op programmaniveau een onderdeel van deze jaarrekening. Hiermee wordt voldaan aan het artikel in BBV, dat stelt dat verschillen tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten moeten worden toegelicht.

Mutaties reserves per programma (x 1.000 euro)

LASTEN

BATEN

SALDO

Nr

Programma

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Saldo rekening

1

Openbaar Bestuur

0

0

0

152

4.527

2.681

-2.681

2

Bereikbaarheid

141.893

249.405

252.668

94.863

85.925

82.404

170.265

3

Water

4.431

6.928

5.431

0

2.690

1.421

4.010

4

Milieu

0

18.043

18.044

0

0

1.008

17.036

5

Ruimte

9.676

12.468

13.708

2.400

8.115

3.493

10.215

6

Groen

18.409

69.092

65.797

34.020

31.329

24.361

41.436

8

Financiën

8.341

59.872

61.327

53.655

212.808

197.977

-136.650

Totaal mutaties reserves

182.750

415.808

416.975

185.089

345.393

313.345

103.630

Resultaat

614.660

870.876

807.489

614.660

875.903

847.828

-40.339

Toelichting mutaties reserves per programma

De analyse van verschillen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke stortingen en onttrekkingen op programmaniveau een onderdeel van deze jaarrekening. Hiermee wordt voldaan aan het artikel in BBV, dat stelt dat verschillen tussen begrote en gerealiseerde stortingen en onttrekkingen moeten worden toegelicht.