Provincie Noord Holland richt haar organisatie optimaal in om als moderne, efficiënte, flexibele en slagvaardige organisatie uitvoering te geven aan haar wettelijke taken, het coalitieakkoord, Kompas 2020 en de Toekomstagenda. Voor haar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden is de provincie Noord-Holland een betrouwbare partner die rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Om succesvol uitvoering te geven aan onze programma’s hechten we groot belang aan onze externe gerichtheid en zichtbaarheid voor onze inwoners.
In samenwerking met de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland richt de provincie Noord- Holland zich op het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringsdienstverlening en het delen van bedrijfsvoeringsexpertise en -kennis.
Door de P4-provincies wordt samengewerkt in zeven expertgroepen op het gebied van P&O, gezamenlijke aanbestedingen, treasury, strategisch ICT, fiscaliteit, risicomanagement en juridische kwaliteitszorg. In deze expertgroepen wordt, vanuit het oogpunt van kwaliteitszorg, kennis uitgewisseld en actie ondernomen.
Kompas 2020 en Samen Noord-Holland
In ‘Kompas 2020’ staan de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen voor provincies en wat deze betekenen voor de rollen die provincies vervullen centraal. Vanuit de verschillende provinciale rollen wordt verder onderzocht wat de medewerkers van de provincie nodig hebben om deze rollen goed te kunnen vervullen. Wat voor leiderschap is hiervoor nodig? Hoe zetten we onze talenten goed in? Welke kansen en belemmeringen zien we?
Met input vanuit de omgevingsscan die is gemaakt is het programma Samen Noord-Holland tot stand gekomen. Samen Noord-Holland staat voor de Noord-Hollandse manier van werken en kenmerkt zich door vier kernwaarden :

  • ‘Van buiten naar binnen’ , betekent dat we samen met onze partners en inwoners problemen en kansen signaleren. We luisteren en zijn nieuwsgierig naar wat zij belangrijk vinden.
  • ‘Samen werken’  betekent dat we als één organisatie werken aan oplossingen met en voor het bedrijfsleven, inwoners en partners, zoals gemeenten en belangengroepen. Zo dragen we bij aan het grotere geheel.
  • ‘Ruimte nemen en geven’ doen we door kansen te zien en nieuwe dingen uit te proberen, transparant te zijn en verantwoording af te leggen. 
  • ‘Zelfbewust’ betekent dat we trots zijn op ons werk, dat we leren, zichtbaar zijn als provincie Noord-Holland en met zelfvertrouwen optreden.

In 2017 heeft een groot aantal medewerkers actief meegewerkt aan het concretiseren van deze vier kernwaarden.
Ambities Coalitieakkoord realiseren met meerjarige financiële sturing
Noord-Holland is één van de vitaalste provincies van ons land. Eén van de motoren achter het groeiend economisch herstel. De coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA, die zijn zaken financieel op orde heeft en houdt, doet er deze collegeperiode alles aan om die motor harder te laten draaien en om onze regionale economie duurzaam aan te jagen. Wij staan voor een gedegen financieel beleid. De Noord-Hollandse begroting dient dan ook meerjarig structureel in evenwicht te zijn. Het is belangrijk om gedegen en strak te begroten en genoeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit een effect heeft op de lopende begroting. Ultimo 2017 beschikt de provincie Noord-Holland over een sterke financiële positie. In 2017 is een positief resultaat gerealiseerd en de financiële buffers zijn toereikend om risico’s op te kunnen vangen.